Archives มิถุนายน 2016

คณะนิติศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ (MOU) ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยท่านอาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2559” และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการ “ยุติธรรมสันติสุขใต้ร่มพระบารมี” ณ โรงแรมชาร์-ลอง บูทริค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้โครงการ “ยุติธรรมสันติสุขใต้ร่มพระบารมี”  เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (84 พรรษา) โดยทั้งสองหน่วยงานมีความร่วมมือดังนี้

1.สร้างเสริมให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

2.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน

3.ผดุงความยุติธรรมแก่ประชาชนด้วยหลักนิติรัฐ นิติธรรม และธรรมาภิบาล

4.ให้บริการและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ต่อเนื่อง เป็นธรรม และเสมอภาคเท่าเทียมกัน

5.สร้างความรักสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือกแบบสันติวิธี ในการระงับข้อพิพาท อาทิ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การสมานฉันท์และสันติวิธี

6.เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมประเพณีไทย ให้แก่ประชาชน

7.ศึกษาวิจัยพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้เป็นสากลภายใต้หลักนิติธรรม

8.สนับสนุนให้ประชาชนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว เกิดความมั่นคงปกติสุข ยั่งยืนภายใต้ร่มพระบารมีสืบไป

13432243_1105766259502640_8709434784552898571_n 13494832_1105766266169306_7924565827863350848_n 13495047_1105766362835963_7616604341482635257_n 13507199_1105766306169302_4574000468446060821_n 13512118_1105766299502636_2719045358819785929_n 13533020_1105767049502561_6696373396363630963_n 13537596_1105766226169310_7672076872279922613_n

การสอบสัมภาษณ์(สอบตรง) ปีการศึกษา 2559

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น.คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านข้อเขียนในการสอบตรงคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 โดยมีนักเรียนผู้สอบผ่านข้อเขียนที่เดินทางมาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้เตรียมเอกสารประวัติผลงานของตัวเองเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในปีการศึกษานี้ได้มีผู้สอบผ่านข้อเขียนจำนวน 425 คน จากผู้สอบจำนวนทั้งหมด 1,748 คน

 _MG_3106 _MG_3112 _MG_3128 _MG_3133 _MG_3138 _MG_3140 _MG_3142 _MG_3144 _MG_3145 _MG_3148 _MG_3149 _MG_3150 _MG_3156 _MG_3157 _MG_3160 _MG_3162 _MG_3165 _MG_3169 _MG_3172 _MG_3175 _MG_3182 _MG_3185 _MG_3207 _MG_3214 _MG_3217 _MG_3224 IMG_3248 IMG_3270

ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ (สอบตรง) ปีการศึกษา 2559

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น. ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านข้อเขียนในการสอบตรง คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี โดยมี อ.สมชาย จุลนิติ์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกา อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง ผู้พิพากษาศาลฎีกา อ.อิทธิธรรม อารัมภ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา อ.ถาวร เศษมะพล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.พงศ์จรัส รวยร่ำ อ.ประเสริฐ เขียนนิลศิริ อ.สุรสีห์ โกศลนาวิน กรรรการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาประจำคณะ อ.แสงเทียน คลายบัว อ.พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

_MG_3097 _MG_3099 _MG_3101

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา โมเดอร์ฟอร์ม

ด้วย บริษัท โมเดอร์ฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 ทุน ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีผลการเรียนเฉี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
นักศึกศึกษาที่สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่งานพัฒนานักศึกษา หรือดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุน

นำส่งใบสมัครฯ ที่งานพัฒนานักศึกษาภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 เพื่อจะได้ดำเนินการคัดเลือกต่อไป

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

คณบดีพร้อมคณะที่ปรึกษาเข้าหารือกับหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และนำ นศ. ดูงาน

วันที่ 14 มิถุนายน 2559  เวลา 09.00 น. ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ประชุมหารือกับท่านหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท่านถาวร เศษมะพล) เพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สำนักงานศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้จัดทำข้อเสนองานวิจัยที่หน่วยงานประสงค์ให้คณะดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

พร้อมกันนี้ ทางคณะนิติศาสตร์ นำโดย อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ (ที่ปรึกษาคณะ) พร้อมด้วยอาจารย์ดุลยพิชัย มหาวีระ (รองอธิบดีอัยการศาลอาญาธนบุรี) และอาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ (อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ) ได้พานักศึกษาภาคบัณฑิตได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาว่าความฯ ในโอกาสนี้

13417483_499613636915531_6662761211195696474_n 13434786_499613600248868_8063869707702244686_n 13450271_499613733582188_2138150863814883130_n 13450714_499613783582183_3398990056159360240_n

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษฯร่วมเปิดนิทรรศการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 13 มิ.ย. 2559 เวลา 10.00 -11.30 น. อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเปิดงานนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” Sustainable Development Goals” ณ บริเวณห้องโถงทางเข้าชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย Mr.Michael Bak, Advisor to the UN Resident Coordinator ผู้แทนจากสำนักงานประสานงานองคการสหประชาชาติในประเทศไทย (The Office of the United Nations Resident Coordinator in Thailand) เป็นผู้เปิดนิทรรศการดังกล่าว

13441528_983442208440522_2093295204_o

การสัมภาษณ์นักเรียน รอบแอดมิดชั่น

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น. คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1 โดยมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จำนวนทั้งสิ้น 202 คน

13315689_1095999653812634_1132732275357744618_n 13413705_1095999743812625_4313628444979854408_n 13418976_1096010510478215_2597909922705694995_n 13419115_1095999547145978_8441256868635566745_n 13423995_1095999713812628_7152225935105896902_n 13428492_1095999723812627_4573993339321353291_n 13432228_1095999553812644_5186148286589082846_n 13434870_1095999630479303_8971894392034107212_n 13435449_1096010523811547_2605408008245258917_n 13442310_1095999607145972_7881990412317058795_n 13450795_1096010490478217_6989395231857650436_n 13466113_1096010550478211_3357716511250912751_n 13466138_1095999597145973_2263897040813731004_n

คณบดี ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสถานที่สอบตรง ปีการศึกษา 2559

วันที่ 9 มิ.ย. 2559 เวลา 15.30 น. ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ตรวจสอบความพร้อมสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อฯ (โดยวิธีสอบตรง) ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13346987_1093074884105111_3905271990755039006_n

ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบตรง ปีการศึกษา 2559

วันที่ 9 มิ.ย. 2559 เวลา 10.30 น. คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อฯ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางปฏิบัติการในดำเนินการสอบประจำปีการศึกษา 2559

 13417635_1093066614105938_8479691024685491679_n 13418918_1093066760772590_2660037970707930715_n 13432254_1093066397439293_1736761774704342336_n