รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการ DUO-Thailand Fellowship Programme

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับประสานงานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและประเทศในสมาชิก ASEM  โดยนักศึกษาที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ http://inter.mua.go.th/?p=2007#.V05Q2pGLQdU หรือ https://ird.kku.ac.th/news.php?id=146

ทั้งนี้ ให้ส่งใบสมัครที่งานพัฒนานักศึกษาภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อจะได้จัดส่งเอกสารไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป