ประกาศ!!! ขยายเวลาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนฯ ในภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ประกาศ!!! ขยายเวลาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอน ชุดประเมินอาจารย์ผู้สอน และชุดประเมินรายวิชา ในภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ให้นักศึกษาที่ประเมินไม่ทันในรอบที่ผ่านมาให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด หากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมิน ติดต่อนายจตุพล ชื่นอุทัย โทร ๐๔๓-๒๐๓๕๘๘ ต่อ ๑๗ e-mail : cjatup@kku.ac.th

ประกาศ ขยายเวลาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอน