คณะนิติศาสตร์ มข. และ ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ สร้าง Future Lawyer

คณะนิติศาสตร์ มข. และ ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างแนวทางสู่การเป็นนักกฎหมายแห่งอนาคต (Future Lawyer) ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา

รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ คณบดี ร่วมหารือกับ นางวีรวรรณ จันทร์เทพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมด้วยคณะ ถึงแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนและได้ค้นหาตัวเองสู่การเป็นนักศึกษากฎหมายในอนาคต รวมถึงกิจกรรมการขยายเครือข่ายห้องเรียนนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี ณ โอกาสนี้ด้วย