คณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม รศ.นพนิธิ สุริยะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ คณบดี ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ ณ อาคาร 150 ปี วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ เป็นอาจารย์ผู้บรรยายในรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2548 – 2565 วาระสุดท้ายนี้ในภาคการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ท่านได้ให้ความกรุณาแก่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
ประวัติของรองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ
ท่านจบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นท่านได้ไปศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านเป็นผู้ที่มีความสนใจ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ และในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบัติ ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
#งานด้านที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ ท่านเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยในการประชุมสหประชาชาติ กรุงเวียนนา , อนุกรรมการติดตามและดำเนินการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล , อนุกรรมการแปลอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล , ประธานคณะกรรมการตรวจทานคำแปลอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ท่านยังมีบทบาทในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ในการประสานงานและดำเนินการในองค์กร N.G.O. ด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งคณะกรรมการกาชาดสากลอีกด้วย
#งานด้านที่เกี่ยวกับฝ่ายนิติบัญญัติ ท่านดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. เดินเรือในน่านน้ำไทย ร่าง พ.ร.บ. ศุลกากร ร่าง พ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์
จากประวัติการทำงานของท่าน เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ท่านนำความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชนของท่านไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง