พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ โดย อาจารย์ปริศนา คำชาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการเพื่อสังคม เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565 ณ ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
 
สำหรับพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อมอดินแดงถือเป็นงานประเพณีที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมใจกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีภายใต้ความร่วมมือของ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่า ด้วยสำนึกแห่งกตัญญูกตเวทิตาต่อสถานศึกษา เพื่อแสดงถึงความเคารพบูชาและความศรัทธาของบุคลากร นักศึกษา ประชาชนโดยทั่วไป ที่มีต่อเจ้าพ่อมอดินแดง ซึ่งนับว่าเป็นที่พึ่งทางจิตใจของผู้มากราบไหว้สักการะ