Archives มีนาคม 2021

อธิการบดีเข้าเยี่ยมคณะนิติศาสตร์

อธิการบดีเข้าเยี่ยมคณะนิติศาสตร์ พร้อมชื่นชมผลการดำเนินงานและระบบการจัดการศึกษาของคณะที่รองรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Education Transformation) เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมคณะนิติศาสตร์เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนการดำเนินการร่วมกับคณะผู้บริหารของคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะ อันจะทำให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้นำเสนอผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.วิสัยทัศน์ (Vision) ในการเป็น “โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม” และขับเคลื่อนการทำงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 3 โดยกำหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1)Learning Outcomes (2) Lifelong Learning (3) Faculty of Choice : Multi-Disciplinary (4) Jurisprudence Ecosystem (5) Co-Creation (6) Result Based Management ขับเคลื่อนคณะภายใต้หลักการ Small, Smart, Social Responsibility
2. การเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ (Transformation Learning) จาก Lecture Base Learning เป็น Active Base Learning โดยคณะมีการจัดการศึกษาประกอบด้วย 4 ส่วนคือ (1) Academic Classroom (2) Intensive Classroom (3) Dialogue Classroom และ (4) Evaluation
3. การบริหารงานเพื่อสร้างจุดเด่นให้คณะนิติศาสตร์ (Unique Selling Point) เพื่อสร้าง Legal Professional ประกอบกับ Law and New S-Curve และ Law and Start-up มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการ โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ (Academic Partnership) เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจเฉพาะทางและสร้างความเป็นมืออาชีพ สู่การเป็น Faculty of Choice ต่อไป
17 มีนาคม 2564
IMG_7857 IMG_7805-2 IMG_7810 IMG_7829-2 IMG_7833 IMG_7870 IMG_7876 IMG_7893 IMG_7879 IMG_7900 IMG_7767 IMG_7897 IMG_7908 IMG_7910 IMG_7863

Retreat งานนโยบาย มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พร้อมรองรับต่อความเปลี่ยนแปลง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร การจัดการศึกษา และผลิตบัณฑิตทางกฎหมาย เพื่อให้มีความรู้และจริยธรรมแห่งวิชาชีพกฎหมาย ส่งเสริมประยุกต์และพัฒนาวิชาชีพกฎหมาย   ทำการสอน ทำการวิจัยให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสิทธิมนุษยชน การบริหารงานของคณะเป็นไปตามหลักการ ดังนี้

(1) หลักคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษา

(2) หลักประสิทธิภาพ

(3) หลักการพึ่งตนเอง

(4) หลักการบริหารจัดการที่ดี

ซึ่งในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ดำเนินการประชุมบุคลากร ถ่ายทอดงานนโยบายกับคณาจารย์และบุคลากร เพื่อทบทวนความเข้าใจและถ่ายทอดนโยบายให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม ดังนี้

  1. การพัฒนาขับเคลื่อนคณะนิติศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม ภายใต้แผนการพัฒนาระยะที่ 3 ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) Learning Outcomes (2) Life long Learning (3) Faculty of Choice : Multi-Disciplinary (4) Jurisprudence Ecosystem (5) Co-Creation (6) Result Based Management และพร้อมขับเคลื่อนคณะภายใต้แนวคิด Small, Smart, Social Responsibility
  2. การตั้งเป้าหมายพัฒนาคณะสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx200
  3. การจัดการศึกษาในกระบวนทัศน์ใหม่ (Education Transformation) จาก Lecture Base สู่ Learning Base ประกอบด้วย (1) Academic Classroom (2) Intensive Classroom (3) Dialogue Classroom และ (4) Evaluation
  4. การสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายเพื่อทำ Be Legal Professional Project พร้อมยกระดับรายวิชาในหลักสูตรเทียบคุณวุฒิทางวิชาชีพ

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์ต้องมีองค์ประกอบ คือ Law, Vision และ Project พร้อมทั้งต้องกล้าคิด กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง และกล้าที่จะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคณะสู่ความเป็นเลิศรวมถึงการบริการวิชาการเพื่อสังคมต่อไป

S__46202884 S__46202886 S__46202887 IMG_7650