อธิการบดีเข้าเยี่ยมคณะนิติศาสตร์

อธิการบดีเข้าเยี่ยมคณะนิติศาสตร์ พร้อมชื่นชมผลการดำเนินงานและระบบการจัดการศึกษาของคณะที่รองรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Education Transformation) เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมคณะนิติศาสตร์เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนการดำเนินการร่วมกับคณะผู้บริหารของคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะ อันจะทำให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้นำเสนอผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.วิสัยทัศน์ (Vision) ในการเป็น “โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม” และขับเคลื่อนการทำงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 3 โดยกำหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1)Learning Outcomes (2) Lifelong Learning (3) Faculty of Choice : Multi-Disciplinary (4) Jurisprudence Ecosystem (5) Co-Creation (6) Result Based Management ขับเคลื่อนคณะภายใต้หลักการ Small, Smart, Social Responsibility
2. การเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ (Transformation Learning) จาก Lecture Base Learning เป็น Active Base Learning โดยคณะมีการจัดการศึกษาประกอบด้วย 4 ส่วนคือ (1) Academic Classroom (2) Intensive Classroom (3) Dialogue Classroom และ (4) Evaluation
3. การบริหารงานเพื่อสร้างจุดเด่นให้คณะนิติศาสตร์ (Unique Selling Point) เพื่อสร้าง Legal Professional ประกอบกับ Law and New S-Curve และ Law and Start-up มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการ โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ (Academic Partnership) เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจเฉพาะทางและสร้างความเป็นมืออาชีพ สู่การเป็น Faculty of Choice ต่อไป
17 มีนาคม 2564
IMG_7857 IMG_7805-2 IMG_7810 IMG_7829-2 IMG_7833 IMG_7870 IMG_7876 IMG_7893 IMG_7879 IMG_7900 IMG_7767 IMG_7897 IMG_7908 IMG_7910 IMG_7863