คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานยกร่างระเบียบข้อบังคับฯ

 

 

 

 

580703 (2)    580703 (6)

580703    580703 (3)

 

 

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานยกร่างระเบียบข้อบังคับและประกาศด้านโครงสร้างและระบบงานตามความในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 4 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 58 คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ที่จะทำการเปิดใช้งานแทนเว็บไซต์เดิมที่เก่า ล่าสมัย ซึ่งเว็บไซต์ใหม่การทำงานจะแบ่งแอดมินออกเป็นหมวดหมู่ชัดเจนเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ต่อไป