Archives กรกฎาคม 2015

หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย…

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๗๖๓/๒๕๕๘)

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๘ ใช้บังคับ

580729_Page_4 580729_Page_5

โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งความสุขสัญจร ประจำเดือนสิงหาคม 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญชวนท่านเข้าร่วม โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งความสุข ในรูปแบบผู้บริหารถ่ายทอดนโยบายมหาวิทยาลัยสู่ประชาคม ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสิริคุณากร 4 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

meeting (1) meeting (2)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558

580729_Page_1 580729_Page_2 580729_Page_3

ร่วมงานอุปสมบทบุคลากรคณะนิติศาสตร์ “คุณฉัตรชัย ปลัดกอง” วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 จังหวัดมหาสารคาม

20150726_081411 20150726_081245

20150725_111831

 

วันที่ 25 ก.ค.58 ที่ผ่านมาบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอุปสมบทของ นายฉัตรชัย ปลัดกอง เจ้าหน้าที่ของคณะ  ซึ่งตั้งกองอุปสมบท ณ บ้านเลขที่ 2 ซอย 11 (ชุมชนศรีมหาสารคาม) ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ทางคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดแผนปฏิบัติการสโมสรนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรกิจกรรม : การสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการและข้อกำหนดงบประมาณสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558” ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 2 เพื่อให้สโมสรนักศึกษาได้มีความเข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆ ในการเสนอขออนุมัติงบประมาณ การเขียนสรุปโครงการ ตลอดสามารถจัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ซึ่งทางฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้เชิญ นางสาวศิริพร  โคตรโนนกอก นักวิชาการเงิน และนางสาวสุวรรณี  เพียงใจตรง นักวิชาการพัสดุ เป็นวิทยากรให้คำแนะนำถึงขั้นตอนในการดำเนินการขออนุมัติโครงการ การเบิกจ่าย การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และนายอนุชิต   ปัสสาสุ นักวิชาการศึกษา ให้คำแนะนำในเรื่องการเขียนโครงการ และการจัดทำสรุปโครงการ

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นเวทีให้สโมสรนักศึกษาสามารถจัดทำและนำเสนอแผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ พร้อมข้อกำหนดงบประมาณของกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา 2558 เพื่อนำเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติงานสโสรนักศึกษาต่อคณะ

ในการนี้ การจัดโครงการดัวกล่าวได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มาเล่าประสบการณ์และให้แนวคิดในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ให้สามารถสรรสร้างกิจกรรม อย่างสร้างสรร ซึ่งประกอกอบด้วย

1 นายสุรโกศล   แก้วดี

2 นายพิทักษ์   ไทยเจริญ

3  นางสาวกชพร   มุสิกบุญเลิศ

4 นางสาวปริศนา   คำชาย

5 นางสาวบุษกร   ปราบ ณ ศักดิ์

6 นายแทนรัฐ   คุณเงิน

7 นางสาวรวดี   สุทธิศาสตร์

โดยแบ่งการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง

IMG_0634 IMG_0635 IMG_0638 IMG_0641 IMG_0649 IMG_0652 IMG_0654 IMG_0655 IMG_0661 IMG_0663 IMG_0667 IMG_0670

การเตรียมความพร้อมคณะทำงานกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ นำโดย นายพิทักษ์ ไทยเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศัยภาพผู้นำนักศึกษา : การเตรียมความพร้อมคณะทำงานกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์
ในการนี้ การจัดโครงการดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดีใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่โดยให้คำนึงถึงการไม่ละเมิดสิทธิ ให้คณะทำงานเข้าใจในบาทบาท หน้าที่ และการปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาค รวมถึงบรรยายพิเศษ เรื่อง “สิทธิมนุษยชนกับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่”

และยังได้รับเกียรติจากท่านโชติช่วง ทัพวงศ์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโส ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของสโมสรนักศึกษากับการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติ”

โดยกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมนำโดย นายชัชชัย ชำนาญไพร นายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา นักศึกษาคณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินกิจกรรมต้องรับน้องใหม่

_MG_7167 _MG_7179 _MG_7181 _MG_7183 IMG_0543 IMG_0545 IMG_0547 IMG_0559 IMG_0566_MG_7215_MG_7223

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต โดยวิธีพิเศษ (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558

580721 580721_2

ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

DSC_0275   DSC_0296

DSC_0299   DSC_0305

DSC_0322   DSC_0329

DSC_0332   DSC_0336

 

วันจันทร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.00 – 10.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกล่าวเปิดในพิธีและบรรยายหัวข้อ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา” พร้อมกันนี้คณบดีคณะนิติศาสตร์พร้อมผู้บริหารคณะต่างๆได้มอบเข็มที่ระลึกมหาวิทยาลัยขอนแก่น กัลปพฤกษ์ช่อที่ 52 ให้แก่นักศึกษาใหม่

ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์