สถาปนาครบรอบ 9 ปี คณะนิติศาสตร์ มข.

580706 (3)ื   580706 (4)

580706 (7)   580706 (8)

580706 (6)   580706 (5)

580706 (1)   580706 (2)

 

คณะนิติศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 ( พ.ศ. 2545 – 2549 ) เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ด้านวิชาชีพ ในสาขาวิชาทางด้านนิติศาสตร์และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) โดยวางเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มี ความกว้างขวาง เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และครบถ้วนทั้งทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้คณะนิติศาสตร์ดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กรที่สามารถตอบสนองต่อนโยบายเรื่อง  มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)   การบริหารงบประมาณเน้นความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้ นอกจากนี้ยังต้องสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับจากสังคม ทางด้านวิชาการประกอบด้วย สร้างมาตรฐานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาหลักสูตรอีกทั้งได้รับการรับรองและยอมรับเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การวิชาชีพหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

         คณะนิติศาสตร์เริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบดำเนินการหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (นบ.) และดำเนินการเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2547  โดยปีแรกรับนักศึกษาจำนวน 103 คน คณะนิติศาสตร์ ได้รับจัดตั้งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมีสถานะเทียบเท่ากับคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2 / 2549 เรื่องจัดตั้งคณะนิติศาสตร์  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น      ครั้งที่ 6/ 2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 โดยกำหนดให้วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เป็นวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         ในปี พ.ศ. 2558 นี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ครบรอบ 9 ปี แห่งการสถาปนา คณะฯได้จัดงานวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นประธานในพิธี โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียง ภายในวันดังกล่าวได้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

เวลา 09.30 – 11.30 น. คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในคณะ
เวลา 11.00 – 16.00 น. การประชุมสื่อสารองค์กร เพื่อทำความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่บุคลากรคณะนิติศาสตร์ โดย คณบดีคณะนิติศาสตร์ , การทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของคณะ การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษา การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การบริการวิชาการ และการวิจัย ซึ่งกิจกรรมในช่วงบ่ายถือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะฯถ่ายทอดความรู้สึกและสะท้อนปัญหาต่างๆทั้งภายในและนอกคณะ ซึ่งได้ข้อสรุปพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกอดขึ้นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะฯและนักศึกษาทุกคน

         กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ทางคณะผู้ดำเนินการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้จัดโครงการวันครบรอบของการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ,ให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของประเพณีอันดีงามการมีส่วนร่วมเกิดวัฒนธรรมองค์กรและสร้างขวัญกำลังใจ ความเป็นศิริมงคลให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะ นิติศาสตร์ต่อไป

ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์