Archives สิงหาคม 2015

คณะอนุกรรมการฯ ดูแลกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

คณะนิติศาสตร์ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแล กิจกรรมต้อวนับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ทำหน้าที่ กำกับ ดูแล ติดตาม ตลอดจนให้คำแนะนำ และคำปรึกษา การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ซึ่งดำเนินกิจกรรมโดยสโมสรนักศึกษา โดยในทุกๆ กิจกรรม จะให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และยังได้รับความสนใจจากอาจารย์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดกิจกรรม

  
  
  

กิจกรรมรายงานตัวน้องใหม่

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2558 ณ อาคารพลศึกษา โดยกิจกรรมในวันนี้ คือ กิจกรรมรายงานตัวน้องใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 4 เป้าหมายของโครงการต้องการให้นักศึกษารุ่นพี่ และนักศึกษาใหม่ได้รู้จักกัน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา

  

  

  

  

  

  

วันที่ 3 กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 น. สโมสรนักศึกษาดำเนินกิจกรรมสอนน้องร้องเพลง ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยในโครงการต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยวันนี้เป็นวันที่ 3 ของกิจกรรมสอนน้องร้องเพลง แม้วันนี้ จะมีนักศึกษาใหม่บางคนมีเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ส่วนใหญ่ที่ไม่มีเรียนก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น อาจดูบางตาเมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมในทุกๆ ครั้ง

IMG_1342 IMG_1339 IMG_1337 IMG_1332 IMG_1314 IMG_1315 IMG_1318 IMG_1320 IMG_1321

หลังจากเรียนเสร็จในเวลา 19.00 น. นักศึกษาใหม่ก็เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมจนเต็มห้องดังเช่นทุกๆ ครั้ง และร่วมกันร้องเพลงอย่างตั้งใจ

และในทุกๆ ครั้งที่จัดกิจกรรม จะมีคณะอนุกรรมการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ นำโดยประธานคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการทุกท่าน ดูแลการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิดจนกิจกรรมแล้วเสร็จ

IMG_1334

ร่วมยินดี นศ.นิติฯรับรางวัลแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี 2558

S__2727946   S__2727951

S__2727949    S__2727948

S__2727947   S__7667878

 

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น และได้กำหนดการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียน นักศึกษา และได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปเนื่องในวันรพี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

ซึ่งทางคณะนิติศาสตร์ได้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม โดยการนำของอาจารย์จักรินทร์ คล้ายหนองสรวง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในฐานะทีปรึกษานักศึกษาในการเข้าร่วมแข่งขัน  ซึ่งผลการแข่งขัน ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

  1. นายวรวุฒิ แสงวรรณกุล
  2. นางสาวณิชาภัทร ตินทุกะสิริ
  3. นางสาวนิศากร กองทรัพย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

  1. นางสาวศุภนิดา วัฒนานนท์
  2. นางสาวสุพัตรา สมานสิทธิ์
  3. นายธีระพล พิมลกิจรักษ์

ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะร่วมยินดีกับน้องๆนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะนิติศาสตร์และตัวของนักศึกษาเอง พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทขอให้รักษาคุณงามความดีที่ได้สั่งสมมาเพื่อพัฒนาคณะและประเทศชาติต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์

นิติฯ มข.เปิดโครงการเสริมสร้างทักษะ V.1

DSC_0315   DSC_0320

DSC_0338   DSC_0345

DSC_0329   DSC_0334

IMG_1309.JPG   IMG_1296.JPG

            วันที่ 14 ส.ค.58 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการเสริมสร้างการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้นโดยได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะในการพูด IMPAK นำโดยท่านอาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯพร้อมวิทยากร

          ในการนี้อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะประธานโครงการฯได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านวิชาการ มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายกอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม ได้เล็กเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มพูนทักษะการพูดของนักศึกษาเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถการแสดงออก การปรากฏตัวต่อสาธารณะ และเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็นนักกฎหมาย จึงได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการพูด บุคลิกภาพที่เหมาะสม อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการศิลปะการพูดในที่ชุมนุมชน พัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับนักกฎหมาย และเพิ่มทักษะในการพูด การปรากฏตัวต่อสาธารณะ อันเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย การจัดโครงการเสริมสร้างทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปี 2 ประจำปีการศึกษา 2558 มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 9 วัน โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 3 วัน ,มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 325 คน

          ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ในนามประธานในพิธีการเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปี 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันนี้กล่าวเพิ่มเติมว่าเป็นที่ทราบกันดีว่า บุคลิกภาพ เป็นส่วนสำคัญของมนุษย์ในการที่จะช่วยส่งเสริมหรือขัดขวางความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การทำงาน การเข้าสังคม แม้ว่าความรู้ความสามารถเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงาน แต่ไม่ใช่ทั้งหมด การยอมรับของสังคมนั้นต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญนั้นคือ บุคลิกภาพ ดังนั้น บุคลิกภาพ จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งผลและเกี่ยวข้องกับการประสบความสำเร็จ

             นอกจากการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลต่อความสำเร็จแล้วนั้นยังมีเรื่องของ การพูด ที่มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอันมากไม่ว่าจะอยู่  ณ  ที่ใด ประกอบกิจการงานใด หรือคบหาสมาคมกับผู้ใด ก็ต้องสื่อสารด้วยการพูดเสมอ จึงมักพบว่า ผู้ที่ประสบความสำเร็จ ในกิจธุระการงาน การคบหาสมาคมกับผู้อื่น ตลอดจนการทำประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ล้วนแต่เป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการพูดทั้งสิ้นส่วนหนึ่งของการพูดสามารถสอนและฝึกได้อาจกล่าวได้ว่าการพูดเป็น “ศาสตร ์” มีหลักการและกฎเกณฑ์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะถึงขั้นเป็นที่พอใจอีกส่วนหนึ่งเป็นความสามารถพิเศษหรือศิลปะเฉพาะตัวของผู้พูดแต่ละบุคคล บางคนมีความสามารถที่จะตรึงผู้ฟังให้นิ่งอยู่กับที่จิตใจ    จดจ่ออยู่กับการฟังเรื่องที่พูดผู้พูดบางคนสามารถพูดให้คนฟังหัวเราะได้ตลอดเวลา ศิลปะเฉพาะตัวนี้เป็นสิ่งที่ลอกเลียนกันได้ยาก แต่อาจพัฒนาขึ้นได้ในแต่ละบุคคล ซึ่งการพูดที่มีประสิทธิภาพเกิดจากการสังเกตวิธีการที่ดีและมีโอกาสฝึกฝน และในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได้เพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถการแสดงออก การปรากฏตัวต่อสาธารณะ และพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็นนักกฎหมาย

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์

 

โครงการเสริมสร้างทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ

เริ่มแล้ว โครงการเสริมสร้างทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 1 วันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2558 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทิณวัฒน์ มฤคพิทักษ์ และคณะ เป็นวิทยากรตลอดการอบรม โดยในวันนี้ เป็นวันวันแรกของกิจกรรม ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม

กิจกรรมดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 รุ่นๆละ 100 คน ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2558

รุ่นที่ 2 วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2558 และ

รุ่นที่ 3 วันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2558

ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์ คณะนิติศาสตร์

IMG_1296.JPG IMG_1309.JPG IMG_1294.JPG IMG_1304.JPG IMG_1268-0.jpg IMG_1292.JPG IMG_1300.JPG IMG_1291.JPG IMG_1286.JPG IMG_1268.JPG IMG_1273.JPG

วันที่ 2 กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง

วันนี้ เป็นวันที่ 2 ของกิจกรรมสอนน้องร้องเพลง ตามโครงการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งในวันนี้ มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน โดยกิจกรรมดังกล่าว ยังเหลืออีก 1 วัน คือวันที่ 14 สิงหาคม 2558 และยังเหลือกิจกรรมตามโครงการ อีก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมรายงานตัวน้องใหม่ กิจกรรมร้องเพลงประจำสถาบัน และกิจกรรมมอบสัญลักษณ์ และที่สำคัญ ทุกครั้งที่จัดกิจกรรม นายกสโมสรนักศึกษาจะต้องแถลงสิทธิ ให้น้องใหม่ทราบ

IMG_1253-0.jpg IMG_1265.JPG  IMG_1239.JPG IMG_1254.JPG  IMG_1247.JPG IMG_1255.JPG IMG_1256.JPG

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง

เริ่มแล้ว กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 4 ของกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2558 โดยกิจกรรมสอนน้องร้องเพลง กำหนดจัด 3 วัน คือ วันที่ 11, 13 และ 14 สิงหาคม 2558 ณ คณะนิติศาสตร์ แม้นมีอุปสรรค ฝนตก ไฟดับ นักศึกษาใหม่ก็มาด้วยความตั้งใจ และพร้อมใจกันร้องเพลงประจำสถาบันอย่างภาคภูมิใจ 

และคณะนิติศาสตร์ จัดให้มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ กำกับ ดูแลกิจกรรมอย่างใกล้ชิด    
    
    
   

กิจกรรมซ้อมร้องเพลงสันทนาการ

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมซ้อมร้องเพลงสันทนาการ ณ อาคารพลศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 3 ของกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2558 โดยเป้าหมายของกิจกรรมนี้ เพื่อให้น้องใหม่สามารถร้องเพลงสันทนาการของคณะได้ ซึ่งใช้ในการเชียร์กีฬา และเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องใหม่ ได้แสดงออกอย่างเต็มที่ รู้จักเพื่อนใหม่มากขึ้น
   
    
    
 

ฉีดพ่นกำจัดยุงก่อนเปิดภาคการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง  รอบบริเวณพื้นที่คณะนิติศาสตร์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอันเกิดจากยุงเป็นพาหะ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา

IMG_0236 IMG_0237 IMG_0238 IMG_0239 IMG_0241 IMG_0242 IMG_0243 IMG_0245