Archives สิงหาคม 2015

วันที่ 3 กิจกรรมร้องเพลงประจำคณะ

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เป็นวันสุดท้าย กิจกรรมร้องเพลงประจำคณะ นักศึกษาใหม่ และคณะทำงานต่างให้ความสำคัญและพร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรม  

  

  

  

  

  

   

    แม้จะมีน้องใหม่บางคนไม่ได้เข้าห้องเชียร์ แต่ก็ยังมีจิตสาธารณะร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่รอบๆ อาคารสโมสรนักศึกษา 
  

  

  

นิติฯ มข. แนะแนวการศึกษาน้องๆศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด

DSC_0581     DSC_0585

DSC_0594     DSC_0588

DSC_0592     DSC_0615

DSC_0600     DSC_0617

DSC_0611     DSC_0625

 

วันที่ 19 ส.ค. 58 ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะครู และน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จาก จำนวน 190 คน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมคณะนิติศาสตร์เพื่อเข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุชาติ แนวประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดพิธีพร้อมแนะนำคณะนิติศาสตร์ โดยมีเจ้าหน้าที่และนายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่แนะแนวน้องๆในเรื่องหลักสูตร กิจกรรมต่างๆของคณะ ซึ่งน้องๆต่างให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ในนามตัวแทนของคณะนิติศาสตร์ขอขอบคุณและยินดีต้อนรับคณะครู นักเรียน จาก จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแนะแนวการศึกษาและได้เยี่ยมชมคณะนิติศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้การต้อนรับจากทางคณะนิติศาสตร์เป็นอย่างดีและมีลูกศิษย์จากโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิเข้าสู่รั้วโรงเรียนสอนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นในภายภาคหน้าต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2558

งานวินัยนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา เปิดรับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2558  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2558  โดยรับบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2538 และไม่ได้เรียน รด.

2. นักศึกษาที่เคยผ่อนผันฯ มาแล้วจากสถาบันอื่น และ/หรือ สอบเข้าเรียนที่ มข.ใหม่

3. นักศึกษาชายที่ไม่เคยดำเนินการผ่อนผันฯ อายุระหว่าง 20 – 26 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2533 – 2538)

 เอกสารประกอบการผ่อนผันฯ

1. สำเนาหนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน (แบบ สด.9)         จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35)    จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับปัจจุบัน)                                 จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                       จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา                                        จำนวน 1 ฉบับ

6. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา                                ฉบับจริง 6 ฉบับ

 (ขอได้ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ชั้น 1 อาคารพิมล  กลกิจ)

7. สำเนาหนังสือการเปลี่ยน ชื่อ สกุล (ถ้ามี)                   จำนวน 1 ฉบับ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติดได้ที่  https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0010108&l=th

หรือโทร. 0-4320-2356 มือถือ 08-7237-4180

ชื่นชม ยินดี นศ.นิติศาสตร์ คว้ารางวัลการตอบปัญหากฎหมาย ม.สงขลาฯ

11866294_929583360454265_7166241775806635815_n      11873455_929583260454275_5513096516560098150_n

11880650_929583237120944_3939576360651857792_n      DSC_0564

10984115_929583317120936_7279776879603293705_n      DSC_0559

DSC_0563      11215195_929583623787572_6038364328798729090_n

 

วันที่ 18 ส.ค. 58 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษาในงาน ม.อ. วิชาการ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558  ได้เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์เพื่อรายงานผลการแข่งขันและรับฟังคำให้โอวาทจากท่านคณบดี พร้อมถ่ายรูปหมู่ซึ่งได้มีท่านอาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ซึ่งทางคณะนิติศาสตร์ได้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 1 ทีม โดยการนำของอาจารย์จักรินทร์ คล้ายหนองสรวง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในฐานะทีปรึกษานักศึกษาในการเข้าร่วมแข่งขัน  ซึ่งผลการแข่งขัน ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

  1. นายวรวุฒิ แสงวรรณกุล
  2. นางสาวณิชาภัทร ตินทุกะสิริ
  3. นางสาวนิศากร กองทรัพย์

 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์

วันที่ 2 กิจกรรมร้องเพลงประจำคณะ

เริ่มแล้ว สำหรับวันที่ 2 กิจกรรมร้องเพลงประจำคณะ โดยสโมสรนักศึกษากำหนดจัด 3 วัน คือ วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2558 ซึ่งคณะทำงานตั้งใจจัดกิจกรรมเพื่อให้น้องใหม่ สามารถร้องเพลงประจำคณะได้ เกิดความภาคภูมิใจ ตลอดจนนักศึกษาใหม่ได้แสดงออกถึงพลังของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

    
    
    
   

   
   

คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 19.45 น. คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี เข้าร่วมสังเกตการณ์ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 และให้กำลังใจนักศึกษา ทั้งคณะทำงาน และนักศึกษาใหม่
   
    
    
 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมร้องเพลงประจำคณะ

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมร้องเพลงประจำคณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 5 ของกิจกรรมต้อนรังน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 

วันนี้ เป็นวันแรกของกิจกรรมร้องเพลงประจำคณะ ซึ่งกำหนดจัด 3 วัน คือ วันที่ 17 – 19 สิงหาคมนี้ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ตลอดจนนักศึกษาใหม่สามารถร้องเพลงประจำคณะได้  

และเช่นเคยเหมือนทุกๆ ท่านคณบดีได้ให้ความอนุเคราะห์รถยนต์คณะนิติศาสตร์ คอยให้บริการในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เพื่อนำส่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตลอดจนคณะอนุกรรมการจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพดูแลสุขภาพนักศึกษา ในวันที่จัดกิจกรรมทุกครั้ง  

      
    
    
    
     

อบรมเสริมสร้างทักษะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ V.2

DSC_0490     DSC_0507

 

DSC_0508     DSC_0504

DSC_0503     DSC_0491

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะการพูด

และพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 2 ซึ่งการอบรมครั้งได้มีน้องๆชั้นปีที่ 3 ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วย ในพิธีเปิดวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สิรยา

พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์กล่าวเปิด โครงการนี้ระยะดำเนิการ 3 วันเหมือนรุ่นที่แล้ว ในนาม

ของคณะนิติศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆนักศึกษาจะได้รับความรู้จากโครงการนี้ไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะนำไปพัฒนาในการเรียน การทำ

งานหรือแม้กระทั่งใช้ในชีวิตประจำวันของตัวนักศึกษาเองต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมเสริมทักษะการพูดฯ รุ่นที่ 1

DSC_0512   DSC_0524

DSC_0536   DSC_0606

DSC_0593   DSC_0621

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา

ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 และถือว่าเป็น

รุ่นที่ 1 ของโครงการนี้ ในวันสุดท้ายนี้คณะวิทยากรได้จัดกิจกรรมโต้วาทีให้กับน้องๆ เนื่องจากได้เล็งเห็นความสำคัญของการพูดและ

การพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็นนักกฎหมาย สามารถปรากฎตัวต่อสาธารณะชน ในพิธีได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตรา

จารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มาเป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดี

ฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ร่วมในพิธี ในนามของคณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับน้องๆผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ท้ายนี้ของฝากคำกล่าวที่ว่า “ถ้าท่านลุกขึ้นยืนพูดต่อหน้าฝูงชนไม่ได้ ก็อย่าปรารถนาเป็นผู้นำ”

 

 

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์