อบรมบุคลากรสายสนับสนุน : พลังคน พลังทีม พลังสู่ความเป็นเลิศ

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เสริมสร้าง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว และพัฒนาการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมโครงการ The Follow-up : พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของบุคลากรและมีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อมั่นต่อองค์กร ต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการสร้างและพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ มีบุคลาการกรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุทธิพงศ์ เมธาภิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคนและระบบงานคุณภาพ และอาจารย์คงรัตน์ ร้อยบาง เป็นวิทยากรในการฝึกอบรบ ตลอดระยะเวลาในการอบรมทั้ง 2 วันได้มีการบรรยายและทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ กิจกรรมบัดดี้ กิจกรรมกลุ่ม การแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันต่อเพื่อนร่วมงาน

อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ ผู้ช่วยคณบดี ประธานในพิธีเปิดโครงการ ได้กล่าวว่า “บุคลากรทุกคนของคณะเหมือนเพชรที่มีคุณค่าต่อองค์กรของเรา การฝึกอบรมในครั้งนี้จึงเหมือนการนำเพชรที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเองอยู่แล้วมาเจียรนัยเพื่อส่งแสงประกายให้สวยงามมากยิ่งขึ้น เพื่อจะใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของทุกคนมาร่วมมือกันพัฒนาคณะของเราต่อไป”

นอกจากนี้ นางสาวสุปรียา ประดับการ พนักงานบริหารการเงินและบัญชี ได้เผยความรู้สึกในการเข้าอบรมในครั้งว่า “รู้สึกขอบคุณคณะที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ ได้มาเรียนรู้ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน และจะนำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานเพื่อที่จะได้ทำงานได้อย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ” และ นายเสกสรรค์ ภักดีพรมมา ก็ได้กล่าวความรู้สึกที่ได้เข้าอบรมในครั้งนี้ว่า “ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้และประสบการณ์การกับผม ขอบคุณคณะนิติศาสตร์ที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเราและจะเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานต่อไป”

DSC_4632 DSC_4668 DSC_4688 DSC_4690 DSC_4720 DSC_5340 DSC_5417 DSC_5423 DSC_5435 DSC_5469 DSC_5667DSC_5492

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง