Archives กรกฎาคม 2018

วปท. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ KKUFMIS

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ KKUFMIS

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา หัวหน้าสำนักงานคณบดี ให้การต้อนรับบุคลากรจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในโอกาสที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้านการคลังและงบประมาณตามระบบ KKUFMIS (Khon Kaen University Fiscal Management Information System) โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ใช้เพื่อการบริหารจัดการด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย (1) งานแผนและงบประมาณ (2) งานพัสดุ (3) งานการเงิน (4) งานบัญชี ซึ่งความสำคัญของระบบ KKUFMIS เป็นระบบเดียวกัน (Standard) กับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้เพื่อการบริหารจัดการด้านการคลังและงบประมาณ นอกจากนี้ ระบบ KKUFMIS ยังตอบสนองต่อการดำเนินการภาครัฐด้านการตรวจสอบ (Check and Balance) อีกประการหนึ่งด้วย
ในการนี้ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและงบประมาณของคณะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถามด้านการทำงานตามระบบ KKUFMIS ให้กับจากบุคลากรของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับแนวทางการบริหารงานด้านการคลังและงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

S__60923966 S__60923967 S__60923968 S__60923969 S__60923970 S__60923971 S__60923972

คณะนิติศาสตร์ เตรียมความพร้อมคณะทำงานกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

คณะนิติศาสตร์ โดยงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมคณะทำงานกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ให้แก่คณะทำงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ ในการเป็น “โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม” โดยในการอบรมแบ่งเป็นช่วงดังนี้

1. พิธีเปิดโครงการ โดย อาจารย์ปริศนา คำชาย ผู้ช่วยคณบดี กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย อาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว โดยได้กล่าวให้กำลังใจคณะทำงาน และแนะแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์
2. การบรรยายเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และ สิทธิรักษาพยาบาลสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางกัลยา อารยางกูร พยาบาลชำนาญการพิเศษ และคณะ ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้กับคณะทำงานที่รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่
3. การบรรยายเรื่อง บทบาทและหน้าที่ของคณะทำงาน และการเคารพสิทธิ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ โดย นายอนุชิต ปัสสาสุ พนักงานบริหารวิชาการ เพื่อให้คณะทำงานมีความเข้าใจถึงบาทบาท หน้าที่ ของคณะทำงาน ให้สามารถดำเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

โดยในช่วงท้ายได้ร่วมทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นการระดมสมองร่วมกัน ตลอดจนการเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นมีความสมบูรณ์และความเหมาะสมต่อไป

ฝ่ายสื่อสารงานวิชาการ งานวิชาการและวิจัย

DSC_5768 DSC_6003 DSC_5997 DSC_5989 DSC_5988 DSC_5975 DSC_5974 DSC_5960 DSC_5957 DSC_5944 DSC_5933 DSC_5929 DSC_5927 DSC_5919 DSC_5917 DSC_5895 DSC_5892 DSC_5889 DSC_5886 DSC_5884 DSC_5882 DSC_5876 DSC_5868 DSC_5867 DSC_5865 DSC_5863 DSC_5852 DSC_5841 DSC_5837 DSC_5830 DSC_5827DSC_5819DSC_5807 DSC_5786DSC_5778DSC_5769

อบรมบุคลากรสายสนับสนุน : พลังคน พลังทีม พลังสู่ความเป็นเลิศ

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เสริมสร้าง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว และพัฒนาการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมโครงการ The Follow-up : พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของบุคลากรและมีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อมั่นต่อองค์กร ต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการสร้างและพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ มีบุคลาการกรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุทธิพงศ์ เมธาภิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคนและระบบงานคุณภาพ และอาจารย์คงรัตน์ ร้อยบาง เป็นวิทยากรในการฝึกอบรบ ตลอดระยะเวลาในการอบรมทั้ง 2 วันได้มีการบรรยายและทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ กิจกรรมบัดดี้ กิจกรรมกลุ่ม การแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันต่อเพื่อนร่วมงาน

อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ ผู้ช่วยคณบดี ประธานในพิธีเปิดโครงการ ได้กล่าวว่า “บุคลากรทุกคนของคณะเหมือนเพชรที่มีคุณค่าต่อองค์กรของเรา การฝึกอบรมในครั้งนี้จึงเหมือนการนำเพชรที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเองอยู่แล้วมาเจียรนัยเพื่อส่งแสงประกายให้สวยงามมากยิ่งขึ้น เพื่อจะใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของทุกคนมาร่วมมือกันพัฒนาคณะของเราต่อไป”

นอกจากนี้ นางสาวสุปรียา ประดับการ พนักงานบริหารการเงินและบัญชี ได้เผยความรู้สึกในการเข้าอบรมในครั้งว่า “รู้สึกขอบคุณคณะที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ ได้มาเรียนรู้ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน และจะนำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานเพื่อที่จะได้ทำงานได้อย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ” และ นายเสกสรรค์ ภักดีพรมมา ก็ได้กล่าวความรู้สึกที่ได้เข้าอบรมในครั้งนี้ว่า “ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้และประสบการณ์การกับผม ขอบคุณคณะนิติศาสตร์ที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเราและจะเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานต่อไป”

DSC_4632 DSC_4668 DSC_4688 DSC_4690 DSC_4720 DSC_5340 DSC_5417 DSC_5423 DSC_5435 DSC_5469 DSC_5667DSC_5492

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

 

สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4

สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (TCAS รอบที่ 4)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (TCAS รอบที่ 4) โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดลือกจำนวน 200 คน เข้าสอบสัมภาษณ์ ต่างเตรียมผลงาน แฟ้มประวัติต่าง ๆ เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และมีผู้ปกครองคอยให้กำลังใจบริเวณภายในคณะนิติศาสตร์

DSC_3402 DSC_3403 DSC_3409 DSC_3414 DSC_3419 DSC_3514 DSC_3518 DSC_3521 DSC_3525 DSC_3528 DSC_3529 DSC_3532 DSC_3533 DSC_3538 DSC_3547 DSC_3581 DSC_3630 DSC_3667