พิธีไหว้ครูและผูกรับศิษย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

นักศึกษาร่วมพิธีไหว้ครูและผูกรับศิษย์เสริมศิริมงคลน้อมรำลึกถึงพระคุณครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปาเจรา จริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา… เสียงคำกล่าวบูชาครูดังกึกก้องทั่วทั้งบริเวณอาคารพลศึกษาจากเหล่าบรรดาว่าที่นักกฎหมายโรงเรียนสอนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่พร้อมเพรียงกันในช่วงเวลา ๑๔.๐๐น.  ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ทรงวุฒิเข้าร่วมพิธี ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี นักศึกษาแต่ละชั้นปี และนักศึกษาภาคบัณฑิตแต่ละรุ่น รวมถึงบรรดาศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ต่างได้เตรียมพานธูปเทียนและดอกไม้ที่บรรจงสรรสร้างนำมาไหว้ครูในวันนี้ อันแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสาทวิชาความรู้ให้ทุกคนมีปัญญาและชี้นำแนวทางในทางทีดีมุ่งหวังให้ศิษย์ของตนเป็นคนดีของสังคม

นอกจากการกล่าวคำบูชาครูเสียงร้องขับขานเพลงพระคุณที่สามที่บรรเลงบทเพลงโดยตัวแทนนักศึกษาและร่วมกันขับร้องออกมาจากใจของทุกคนในบริเวณพิธีได้แสดงถึงความรู้สึกเคารพบูชาพระคุณครู ตัวแทนนักศึกษานำพานไหว้ครู พร้อมทั้งนักศึกษาได้นำพวงมาลัยขึ้นไหว้ครู บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่น ต่อมาเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ โดยนางสาวนุชรินทร์ ชินคำ นักศึกษาชั้นปี ๒ ในเรื่อง “นิติทัศนะรับใช้สังคม” ความว่า  “ที่ใดมีสังคมที่นั่นย่อมมีกฎหมายเพราะกฎหมายคือสิ่งที่ช่วยควบคุมสังคมให้ดำรงอยู่ได้อย่างสงบสุข บ้านเรือนไม่อาจขาดเสาเข็มได้ฉันใด สังคมก็ไม่อาจขาดกฎหมายได้ฉันนั้นและการเป็นนักกฎหมายที่ดีนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่บุคคลผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมาย  แต่ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ได้รับการปลูกฝังอยู่ในจิตใจเพื่อที่จะเป็นบุคลากรที่ดีในสังคม นักกฎหมายเป็นอาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายตั้งแต่การร่างกฎหมาย การตีความ ตลอดจนการบังคับใช้  ซึ่งในตัวบทกฎหมายแล้ว จะมีช่องโหว่อยู่ในตัวกฎหมายเอง  อีกทั้งอาชีพนักกฎหมายเป็นอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินชีวิตคน  หากนักกฎหมายขาดคุณธรรมจริยธรรมอาจจะใช้ช่องโหว่ของกฎหมายนี้มาหาผลประโยชน์  การกระทำที่ไร้คุณธรรมนี้เป็นสิ่งที่สามารถทำร้ายคนได้อย่างเป็นวงกว้าง  ดวงตะวันนับเป็นบ่อเกิดสำคัญของพลังงานและแรงงาน คอยประสานและหนุนเกื้อ เอื้อให้ผองชีวิตทั้งมนุษย์ สัตว์ และต้นไม้ ได้สามารถดำรงคงชีวิตอยู่ได้เป็นปกติ เช่นเดียวกันกับนักกฎหมาย ที่มีหน้าที่คอยผดุงความสงบ และยุติธรรมให้แก่ชาติบ้านเมือง นำพาให้สังคมดำรงอยู่บนพื้นฐานของความสงบเรียบร้อย   เมื่อสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ย่อมเกิดความภาคภูมิใจ และเกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคม การเป็นนักกฎหมายที่ดีเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น มีความกระตือรื้อร้น ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลัก สังคมย่อมจะได้รับการพัฒนาไปทางที่พึงประสงค์ จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะกินต้องเตรียมอาหาร จะพัฒนาการต้องเตรียมประชาชน จะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่จิตใจ จะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาตัวเราก่อน เฉกเช่นคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราที่เป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีมีความรู้ทักษะทางวิชาการด้านกฎหมาย และทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพกฎหมาย มีทักษะการเรียนรู้เชิงสหวิทยาการ  สำหรับศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง และรวมถึงการเป็นนักกฎหมายที่ดีด้วยการมีนิติทัศนะ คุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมายและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และเราในฐานะนักศึกษาวิชากฎหมายต้องใช้หนึ่งสมองต้องศึกษากฎหมายให้รู้ ดวงตาหนึ่งคู่ต้องสอดส่องความสงบยุติธรรม ตามครรลองของสังคม มุ่งดี มุ่งเจริญ เป็นที่ตั้ง  มีวินัยในการดำรงตน บนความละอายต่อบาป ทราบต่อบุญ เกื้อหนุนในคุณธรรมวิถี ต้องรู้จักทำความดีด้วยอุทิศพลังกาย พลังใจ พลังความรู้ จิตใจต้องเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ เป็นลำธารแห่งความดี ที่คอยชะล้างกิเลส ตัณหา คงเหลือแต่ความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อตน ร่วมรังสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดกับสังคมส่วนรวมสืบไป…”

หลังจากนั้นได้มีการมอบรางวัลต่างๆ ให้กับนักศึกษา อาทิ รางวัลนักศึกษาผู้มีผลการเรียนสูงสุดของคณะ รางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย รางวัลการประกวดพานไหว้ครูประเภทต่าง ๆ เป็นต้น  พิธีไหว้ครูนั้นได้สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจ สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ และสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ โดยในโอกาสนี้เหล่านักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความรู้ ดังคำโบราณท่านกล่าวว่า “ศรต้องมีพิษ ศิษย์ต้องมีครู ศิษย์มีครูเหมือนงูมีพิษ ศิษย์ไม่มีครู เหมือนงูไม่มีพิษ” ไม่น่ากลัวอะไร ไม่ต่างอะไรกับปลาไหล รอเวลาให้เขาผัดเผ็ดเท่านั้น และ “ศิษย์ดีต้องมีคุณธรรม ศิษย์ไม่ได้ความคุณธรรมไม่มี” เป็นต้น

DSC_3543 DSC_3544 DSC_3547 DSC_3551 DSC_3563 DSC_3570 DSC_3571 DSC_3575 DSC_3576 DSC_3584 DSC_3647 DSC_3653 DSC_3655 DSC_3657 DSC_3679 DSC_3682 DSC_3683 DSC_3692 DSC_3693 DSC_3697 DSC_3699 DSC_3705 DSC_3708 DSC_3712 DSC_3718 DSC_3727 DSC_3734 DSC_3740 DSC_3750 DSC_3766 DSC_3775 DSC_3777 DSC_3787 DSC_3789 DSC_3819 DSC_3847 DSC_3852 DSC_3862 DSC_3868 DSC_3870 DSC_3871 DSC_3872 DSC_3874 DSC_3876 DSC_3881 DSC_3889 DSC_3899 DSC_3906 DSC_3908 DSC_3909 DSC_3923 DSC_3926 DSC_3935 DSC_3944 DSC_3947 DSC_3951 DSC_3953 DSC_3954 DSC_3956 DSC_3965 DSC_3971 DSC_3974 DSC_3980 DSC_3990 DSC_3992 DSC_3993 DSC_3996 DSC_3998 DSC_4002 DSC_4003 DSC_4008 DSC_4009 DSC_4012 DSC_4020 DSC_4026 DSC_4027 DSC_4082 DSC_4086 DSC_4089 DSC_4092 DSC_4100 DSC_4105 DSC_4112

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง