อบรมเตรียมพร้อมนศ.ร่วมแข่งขัน IPIT Court Young Ambassador Award

กิจกรรมฝึกอบรมปัญหาข้อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมการประกวดการแข่งขันการแถลงการณ์ด้วยวาจา (Moot Court)

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรมปัญหาข้อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมการประกวดการแข่งขันการแถลงการณ์ด้วยวาจา (Moot Court) ซึ่งจะจัดโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยได้รับเกียรติจาก นายพัชรพงศ์ สอนใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุดรธานี นายณัฐพล วชิระประสิทธิ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี และนางสาวธนวรรณ นราวิริยะกุล ผู้พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี มาเป็นวิทยากรพิเศษในการฝึกอบรมในครั้งนี้

สำหรับโครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (IPIT Court Young Ambassador Award) เป็นกิจกรรมที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาและความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ และสนับสนุนส่งเสริมแบบแผนการศึกษากฎหมายในระดับอุดมศึกษาของไทยให้พัฒนาซึ่งจะเป็นผลดีต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับนานาชาติตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในสาขานิติศาสตร์ได้นำเอาวิชาความรู้กฎหมายที่ได้ศึกษาในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จำลองและฝึกฝนการใช้ภาษากฎหมายที่ถูกต้อง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ตนเองในการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งเป็นการดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวมาใช้ในทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย

โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกฎหมายให้มีความพร้อมทั้งทักษะวิชาการและทักษะที่จำเป็นต่อการประอกบวิชาชีพ จึงได้จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมขึ้น ซึ่งมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก โดยจะจัดอบรม 3 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กรกฎาคม 2560

ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2560

ครั้งที่ 3 วันที่ 29 กรกฎาคม 2560

20182047_10159294239800727_1456705173_o 20187075_10159294240230727_467875409_o 20187199_10159294240345727_20178007_o 20187203_10159294239760727_1634488457_o 20187224_10159294240460727_1947282640_o 20187340_10159294239765727_2137125546_o 20187385_10159294240210727_2019289901_o 20187409_10159294239865727_1506413102_o 20196514_10159294239810727_1259858286_o 20205560_10159294240235727_1192141330_o 20205634_10159294239805727_1430181008_o 20205710_10159294239910727_1249160025_o 20205784_10159294240195727_682862405_o 20205847_10159294240290727_1383500026_o 20205917_10159294239825727_575912628_o 20205948_10159294240225727_938374480_o 20205977_10159294240365727_1564496680_o 20216477_10159294239870727_395996970_o 20226310_10159294239795727_156942048_o 20226534_10159294240215727_769564436_o

ข่าว : พชร โนนทิง