Archives กรกฎาคม 2017

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะนิติศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์สิรยา พั่ววงค์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับและยินดีกับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมอดินแดง นอกจากนี้ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวให้โอวาทนักศึกษาใหม่พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เตรียมชีวิตพิชิตโลกไซเบอร์” เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างมีความสุข และสำเร็จเป็นบัณฑิตเพื่อออกไปรับใช้สังคมต่อไป

DSC_0680 DSC_0738 DSC_0750 DSC_0768 DSC_0828 DSC_0726DSC_0723DSC_0761DSC_0750DSC_0874DSC_0706DSC_0882

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ทุนการศึกษา ภาคต้น 2560

คณะนิติศาสตร์รับสมัครนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คุณสมบัติ

๑. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

๒. ขาดแคลนทุนทรัพย์

๓. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาได้

๔. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใด

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๙ ๕๖๕๓ ๔๐๓๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ (ประเภทที่ 3 ภาคบัณฑิต)

>>>รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยวิธีสอบตรง ปีการศึกษา 2560 ประเภทที่ 3 (ภาคบัณฑิต)

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และรายงานตัวเข้าศึกษามีดังนี้

  1. ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษาทาง http://reg.kku.ac.th
  2. ยืนยันการเข้าเป็นนักศึกษาทาง http://reg.kku.ac.th
  3. พิมพ์ใบแจ้งยอดการขำระเงินแล้วนำไปชำระเงินกับธนาคาร (ภายในวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2560)
  4. ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา (มข.24) ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ งานทะเบียนประวัติ กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หากพ้นกำหนดและเงื่อนไขตามประกาศจะถือว่าสละสิทธิในการเข้าศึกษา

อบรมเตรียมพร้อมนศ.ร่วมแข่งขัน IPIT Court Young Ambassador Award

กิจกรรมฝึกอบรมปัญหาข้อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมการประกวดการแข่งขันการแถลงการณ์ด้วยวาจา (Moot Court)

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรมปัญหาข้อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมการประกวดการแข่งขันการแถลงการณ์ด้วยวาจา (Moot Court) ซึ่งจะจัดโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยได้รับเกียรติจาก นายพัชรพงศ์ สอนใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุดรธานี นายณัฐพล วชิระประสิทธิ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี และนางสาวธนวรรณ นราวิริยะกุล ผู้พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี มาเป็นวิทยากรพิเศษในการฝึกอบรมในครั้งนี้

สำหรับโครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (IPIT Court Young Ambassador Award) เป็นกิจกรรมที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาและความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ และสนับสนุนส่งเสริมแบบแผนการศึกษากฎหมายในระดับอุดมศึกษาของไทยให้พัฒนาซึ่งจะเป็นผลดีต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับนานาชาติตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในสาขานิติศาสตร์ได้นำเอาวิชาความรู้กฎหมายที่ได้ศึกษาในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จำลองและฝึกฝนการใช้ภาษากฎหมายที่ถูกต้อง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ตนเองในการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งเป็นการดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวมาใช้ในทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย

โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกฎหมายให้มีความพร้อมทั้งทักษะวิชาการและทักษะที่จำเป็นต่อการประอกบวิชาชีพ จึงได้จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมขึ้น ซึ่งมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก โดยจะจัดอบรม 3 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กรกฎาคม 2560

ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2560

ครั้งที่ 3 วันที่ 29 กรกฎาคม 2560

20182047_10159294239800727_1456705173_o 20187075_10159294240230727_467875409_o 20187199_10159294240345727_20178007_o 20187203_10159294239760727_1634488457_o 20187224_10159294240460727_1947282640_o 20187340_10159294239765727_2137125546_o 20187385_10159294240210727_2019289901_o 20187409_10159294239865727_1506413102_o 20196514_10159294239810727_1259858286_o 20205560_10159294240235727_1192141330_o 20205634_10159294239805727_1430181008_o 20205710_10159294239910727_1249160025_o 20205784_10159294240195727_682862405_o 20205847_10159294240290727_1383500026_o 20205917_10159294239825727_575912628_o 20205948_10159294240225727_938374480_o 20205977_10159294240365727_1564496680_o 20216477_10159294239870727_395996970_o 20226310_10159294239795727_156942048_o 20226534_10159294240215727_769564436_o

ข่าว : พชร โนนทิง

 

คณะนิติฯร่วมสโมสรนักศึกษาเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดอบรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กับผู้นำนักศึกษา และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่องการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งจัดอบรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กับผู้นำนักศึกษา โดยศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องบรรยาย 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 และทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการลดการใช้ความรุนแรง การส่งเสริมการเคารพซึ่งกันและกัน และก่อให้เกิดความสามัคคีอย่างสร้างสรรค์ ใช้กิจกรรมเสริมทักษะและการเรียนรู้การปรับตัวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เช่น การจัดกิจกรรมรับน้องรูปแบบ Walk Rally and Team Building ในปีการศึกษา 2558 และการจัดกิจกรรมรูปแบบ Life Skill for University Successfulness ในปีการศึกษา 2559 และในปีการศึกษา 2560 นี้ก็จะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต และการปรับตัวของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาในการศึกษา โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะทั้งด้านวิชาการและทักษะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

19532907_10209921034877831_1942544484_o 20137944_10209921030597724_1235779289_o 20138158_10209921031637750_596848197_o 20148592_10209921022637525_1787181827_o 20148638_10209921034597824_804396470_o 20148801_10209921042278016_1394720633_o 20148859_10209921028157663_2089418450_o 20180034_10209921033157788_1631405829_o20149047_10209921027997659_1240326252_o 20180195_10209921023917557_667996758_o 20182114_10209921024757578_215862420_o 20182314_10209921024317567_1597083972_o 20182454_10209921031877756_54120340_o

ภาพ : พิเชษฐ์ อินทร์นอก /ข่าว : พชร โนนทิง