สมัครรับทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4

สมัครรับทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560

 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

  1. ขาดแคลนทุนทรัพย์และฐานะครอบครัวยากจน
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง – ระดับดี (ตั้งแต่ 80 ขึ้นไป) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 (B) ขึ้นไป)
  3. มีความประพฤติดี
  4. ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
  5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
  6. กรอกเอกสารใบสมัคร และหลักฐานครบถ้วน
  7. เขียนเรียงความภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 1 หน้ากระดาษ ตามหัวข้อที่กำหนด
  8. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง หรือประเทศชาติ เป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อเทอม (20 ชั่วโมงต่อปี)

นักศึกษาที่สนใจให้กรอกเอกสารใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัคร)ให้เรียบร้อยและนำส่งได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา (พี่ตั้ม)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 095 – 6534035

**** หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ****