เปิดอบรมเสริมทักษะเขียนตอบทางกฎหมาย โครงการติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 2

คณะนิติศาสตร์ เปิดอบรมการเขียนตอบทางกฎหมาย โครงการติดอาวุธทางปัญญา สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะการสรุปประเด็นสำคัญและการเขียนตอบทางกฎหมาย

วันที่ 18 มีนาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้เปิดอบรมโครงการติดอาวุธทางปัญญา สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 ครั้งที่ 2 เป็นการฝึกทักษะการเขียนตอบกฎหมายให้นักศึกษาสามารถสรุปประเด็นสำคัญในแต่ละวิชา รู้จักวิธีการเขียนตอบข้อสอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก  โดยมีอาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมทั้งคณาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดอบรมเสริมทักษะครั้งนี้ คือ อาจารย์ปริศนา คำชาย อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ อาจารย์ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์ อาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน อาจารย์อัษฎาวุทธ วสนาท อาจารย์จินตนา อุณหะไวทยะ อาจารย์กิตติทร สุดประเสริฐ อาจารย์สุชาติ แนวประเสริฐ และอาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการจัดอบรมต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา

17342469_1443025579049629_1588829198_o 17373325_1443026372382883_1227756824_o 17380110_1443025985716255_650141070_o 17407642_1443025735716280_383608313_o 17407675_1443024375716416_736655010_o 17407705_1443024602383060_2006539869_o 17407781_1443026309049556_677161008_o 17407968_1443026112382909_278471317_o 17408113_1443026205716233_1135076682_o

ภาพ : จตุพล ชื่นอุทัย

ข่าว : พชร โนนทิง