Archives มีนาคม 2017

เปิดอบรมเสริมทักษะเขียนตอบทางกฎหมาย โครงการติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 2

คณะนิติศาสตร์ เปิดอบรมการเขียนตอบทางกฎหมาย โครงการติดอาวุธทางปัญญา สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะการสรุปประเด็นสำคัญและการเขียนตอบทางกฎหมาย

วันที่ 18 มีนาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้เปิดอบรมโครงการติดอาวุธทางปัญญา สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 ครั้งที่ 2 เป็นการฝึกทักษะการเขียนตอบกฎหมายให้นักศึกษาสามารถสรุปประเด็นสำคัญในแต่ละวิชา รู้จักวิธีการเขียนตอบข้อสอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก  โดยมีอาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมทั้งคณาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดอบรมเสริมทักษะครั้งนี้ คือ อาจารย์ปริศนา คำชาย อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ อาจารย์ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์ อาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน อาจารย์อัษฎาวุทธ วสนาท อาจารย์จินตนา อุณหะไวทยะ อาจารย์กิตติทร สุดประเสริฐ อาจารย์สุชาติ แนวประเสริฐ และอาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการจัดอบรมต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา

17342469_1443025579049629_1588829198_o 17373325_1443026372382883_1227756824_o 17380110_1443025985716255_650141070_o 17407642_1443025735716280_383608313_o 17407675_1443024375716416_736655010_o 17407705_1443024602383060_2006539869_o 17407781_1443026309049556_677161008_o 17407968_1443026112382909_278471317_o 17408113_1443026205716233_1135076682_o

ภาพ : จตุพล ชื่นอุทัย

ข่าว : พชร โนนทิง

เสวนาวิชาการเสียงที่เงียบในใจเธอ ตอน อำนาจ ความรุนแรง และผู้หญิง

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดเวทีสัมมนาวิชาการ มีวิทยากรผู้ทรงภายนอก พร้อมตัวแทนนักศึกษา ถกประเด็นวิชาการ “อำนาจ ความรุนแรง และผู้หญิง” ณ ลานพิมลธรรม

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดเวทีเสวานาวิชาการโครงการเสียงที่เงียบในใจเธอ ตอน อำนาจ ความรุนแรง และผู้หญิง โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุมาลี สุวรรณกร บรรณาธิการศูนย์ข่าวเครือเนชั่น ภาคอีสาน เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ พร้อมทั้งตัวแทนนักศึกษา คือ นายภาณุพงศ์ เพชรสุวรรณ นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ นายชวพล ขวัญเปรมฤทัย นักศึกษาชั้นปี 4 นางสาวอินธุอร ธาตุไพบูลย์ นักศึกษาชั้นปี 2 กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ และนายกานชนกต์ บุญสันเทียะ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การกดขี่ทางร่างกายของผู้หญิง อำนาจสังคม กับอำนาจในครอบครัวของผู้หญิง ห้ามท้องในวัยเรียน เป็นบรรทัดฐานทางสังคม หรือการกีดกันทางการศึกษา รวมถึงเพศภาวะในมุมมองของนักศึกษานิติศาสตร์ เป็นต้น

DSC_3321 DSC_3371DSC_3395DSC_3322 DSC_3409

DSC_3315DSC_3331 DSC_3345 DSC_3357 DSC_3381 DSC_3391 DSC_3401 DSC_3402 DSC_3403 DSC_3404

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

 

เปิดโลกการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดโลกการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ศึกษาดูงานศาลจังหวัดขอนแก่น และศาลแขวงขอนแก่น

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00- 12.00 น. คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น นำโดยอาจารย์อนันต์ ธรรมราช ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค  4 อาจารย์พิเศษประจำคณะนิติศาสตร์ นำนักศึกษารายวิชา 777 328 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม จำนวน 160 คน เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดขอนแก่น และศาลแขวงจังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

S__22577184 S__22577185 S__22577186 S__22577188 S__22577194 S__22577196 S__22577198 S__22577199 S__22577200 S__22577202 S__22577203 S__22577208 S__22577209 S__22577210 S__22577211S__22577206S__22577207

 

 

เปิดบ้านนิติศาสตร์ ต้อนรับนักเรียนสกลราชวิทยานุกูล ศึกษาดูงาน

คณะนิติศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมพร้อมและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดยอาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งตัวแทนนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมพร้อมและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ช่องทางการรับเข้า รวมถึงกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ ของคณะ บรรยายกาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยนายภูมินทร์ งิ้วสีดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้กล่าวว่า “วันนี้ได้มาศึกษาดูงานที่คณะนิติศาสตร์ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เห็นสถานที่จริง บรรยากาศภายในคณะร่มรื่นมากครับ”

DSC_3031 DSC_3038 DSC_3050 DSC_3054 DSC_3060 DSC_3064 DSC_3068 DSC_3082 DSC_3086 DSC_3091 DSC_3093 DSC_3103 DSC_3105 DSC_3121 DSC_3125 DSC_3130 DSC_3133 DSC_3139

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

ประชุมหารือกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคอีสาน

คณะนิติศาสตร์ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 8 มีนาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อหารือและกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในการประชุมครั้งนี้ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงาน บทบาทหน้าที่ของศูนย์ ฯ แผนงานประจำปี แบ่งเป็น 1.แผนงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 2.แผนด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 3.แผนด้านการปลูกฝังกระบวนทัศน์ด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนงบประมาณและการติดตามและประเมินผล

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

1.นายชนินทร์ เกตุปราชญ์          ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน

2.นายนรอรรจน์ สุนทรพุกก์        ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานเครือข่าย

3.นางสาววัลลภา ศารทประภา   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย

องค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน

1.นายเดชา เปรมฤดี                    ที่ปรึกษา กป.อพช.อีสาน

2.นายอมฤติ วะสมบัติ                  รองอัยการจังหวัดขอนแก่น

3.นายสุวิทย์ กุหลาบวงษ์            เลขาธิการ กป.อพช.อีสาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์

2.อาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวินทร์

3.อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ

4.อาจารย์ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์

5.อาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว

6.อาจารย์จินตนา อุณหะไวทยะ

7.นางสาวภัทรา วรลักษ์

8.นางสาวคนึงนิจ พรมนัส

9.นายพิเชษฐ์ อินทร์นอก

10.นายกานต์ชนก บุญสันเทียะ

11.นางสาวจุฬาพร แสนโคตร

12.นางสาวศิรินพร แพงศรี

DSC_2922 DSC_2925 DSC_2929 DSC_2945 DSC_2947 DSC_2950 DSC_2954

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

ปิดการอบรมรุ่น 1 “การฝึกทักษะการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม : วิทยากรกระบวนการ”

ปิดการอบรมรุ่นที่ 1 การฝึกทักษะการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม : วิทยากรกระบวนการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเป็นวิทยากรในการจัดเวทีชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. โดยอาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ  ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ พร้อมทั้งทีมวิทยากรที่ดำเนินการจัดอบรม ได้ร่วมพิธีปิดการอบรมการฝึกทักษะการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม : วิทยากรกระบวนการ ซึ่งรุ่นที่ 1 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรม การอบรมฯคณะได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 6-8 มีนาคม 2560 รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 วัน เพื่อฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อเรียนรู้ เข้าใจ หลักการการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื่อให้นำความรู้ในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการลงพื้นที่ศึกษาปัญหา รับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน ชุมชน และนำเอาความรู้ทางด้านกฎหมายไปช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพต่อชุมชน

โดยนายภานุพงศ์ จันทร์อ้วน นักศึกษาชั้นปี 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่คณะได้จัดกิจกรรมที่สนุกและมีประโยชน์ สามารถนำเอาความรู้ที่ได้อบรมไปลงพื้นที่ที่ช่วยเหลือชุมชุน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้วิธีการว่าเราควรเข้าหาชาวบ้านยังไง ช่วยเหลือยังไงครับ”

ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นละ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 11 มีนาคม 2560 นี้

DSC_2747 DSC_2749 DSC_2762 DSC_2765 DSC_2766 DSC_2781 DSC_2784 DSC_2791 DSC_2859 DSC_2860 DSC_2867 DSC_2893

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง