ประชุมบุคลากร วาระพิเศษ ถ่ายทอดนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น

“ประชุมบุคลากร วาระพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 8 มีนาคม 2560 เพื่อถ่ายทอดนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดนโยบายของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ขอให้บุคลากรทุกท่านถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญภายใต้นโยบาย 6 ด้าน คือ

1.ด้านความโปร่งใส
2.ด้านความพร้อมรับผิด
3.ด้านความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน
4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5.ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
ทั้งนี้ คณะได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ โดยมีอาจารย์อัษฎาวุธ วสนาท เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ทำหน้าที่ยกร่างและจัดทำประกาศและแนวปฏิบัติด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะนิติศาสตร์ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจำคณะ นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติต่อไป
ในเรื่องอื่นๆ ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะฯิติศาสตร์ได้ชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

DSC_2649 DSC_2654 DSC_2659 DSC_2661 DSC_2666 DSC_2667

 ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง