ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภท ข ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประเภท ข ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 30 มกราคม 2560 นั้น ดังนั้น คณะนิติศาสตร์ จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาฯ ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป 

อนึ่ง หากนักศึกษาไม่มาตามวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

170206 รายชื่อนักศึกษาผูัมีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภท ข ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

170206 รายชื่อนักศึกษาผูัมีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภท ข ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559