ทุนการศึกษาประเภท ข ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ทุนการศึกษา ข ภาคปลาย 2559

รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ประเภท ข ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

คุณสมบัติ

๑. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

๒. ขาดแคลนทุนทรัพย์

๓. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาได้

๔. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใด

 

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานพัฒนานักศึกษา หรือ ดาวน์โหลด ใบสมัครทุนประเภท ข

ให้นำส่งใบสมัครภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๙ ๕๖๕๓ ๔๐๓๕