Archives มกราคม 2017

กองเชียร์ ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 06.00 น. สโมสรนักศึกษาจัดต้้งกองเชียร์ เพื่อส่งกำลังแรงใจให้กับนักวิ่งที่เข้าร่วม การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14 ณ บริเวณคณะนิติศาสตร์

_MG_4985 _MG_4986 _MG_4987 _MG_5000

คณะนิติศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมออกโรงทานเนื่องในโอกาสสถาปนาครบรอบ ๕๓ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. คณะนิติศาสตร์ นำโดยอาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรประจำคณะฯ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๕๘๙ รูป และออกโรงทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๓ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ บริเวณสะพานขาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

DSC_9641 DSC_9648 DSC_9656 DSC_9662 DSC_9671 DSC_9673 DSC_9674 DSC_9675 DSC_9683 DSC_9684 DSC_9687 DSC_9689 DSC_9692

อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปาฐกถานำก่อนเรียนวิชานิติปรัชญา

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุลักษ์ ศิวรักษ์ ปาฐกถานำก่อนเรียนวิชานิติปรัชญา สำหรับนักศึกษาชั้นปี ๒ ในหัวข้อ “คุณค่าของการศึกษาวิชานิติปรัชญา” ณ ห้องบรรยาย ๑
ในการปาฐกถานำในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารคณะเข้าร่วมรับฟังด้วย ได้แก่ ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีและเป็นอาจารย์ประจำวิชานิติปรัชญา อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาประจำคณะ อาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวินทร์ คณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ และอาจารย์วรวิทย์ ไชยตา หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมทั้งนักศึกษาชั้นปี ๒ กลุ่มที่ ๑ และมีนักศึกษาชั้นปีอื่นที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก การปาฐกถานำก่อนเรียนวิชานิติปรัชญาคณะฯได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษาชั้นปี ๒ แบ่งออกเป็นจำนวน ๓ กลุ่ม

DSC_9215 DSC_9224 DSC_9227 DSC_9230 DSC_9253 DSC_9266 DSC_9270 DSC_9274 DSC_9292 DSC_9295

ประชุมนักศึกษาชั้นปี 2 เตรียมความพร้อมวางแผนการศึกษาพร้อมแลกเปลี่ยนระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา

“ประชุมนักศึกษาชั้นปี 2 ตามโครงการประชุมนักศึกษาชั้นปี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559”

วันที่ 11 มกราคม 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการประชุมนักศึกษาชั้นปี 2 ทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย ตามกลุ่มของนักศึกษา เพื่อสื่อสารแนะนำในการวางแผนการศึกษาและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ของนักศึกษา เพื่อช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ไปในทิศทางเดียวกัน สร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวทางการจัดการศึกษาของคณะเพื่อเตรียมพร้อมให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ของคณะที่พร้อมด้วยวิทยา จริยา และปัญญา ออกไปรับใช้สังคมต่อไปในโอกาสนี้ยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลโครงการ Law KKU student care ซึ่งนอกจากคณะมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นปีแล้ว ยังถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยเหลือรับฟังปัญหาจากนักศึกษา โดยนักศึกษาทุกชั้นปี สามารถเข้าร่วมปรึกษาทั้งการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้ตลอดระยะเวลาในการศึกษา อีกด้วย

DSC_8729 DSC_8761 DSC_8780 DSC_8786 DSC_8792 DSC_8799 DSC_8807DSC_8660DSC_8673

DSC_8656 DSC_8658 DSC_8801DSC_8720DSC_8740DSC_8695 

แผนการสอนรายวิชาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

แผนการสอนรายวิชาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

 

ทีมงานบุคคลและตัวแทนบุคลากรเข้าเยี่ยมคุณยุทธจิตร สินโพธิ์ บุคลากรคณะนิติศาสตร์

วันที่ ๖ มกรา คม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะนิติศาสตร์ โดยงานทรัพยากรบุคคล และตัวแทนบุคลากร เข้าเยี่ยมคุณยุทธจิตร สินธิ์โพธิ์ บุคลากรประจำคณะนิติศาสตร์ ที่ได้เข้ารับการผ่าตัดใส้ติ่งเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  เพื่อส่งกำลังใจและความห่วงใยให้กับคนในครอบครัวนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

124944 124943

 

คณะนิติศาสตร์ มข. เปิดเวทีการสื่อสารให้คำแนะนำเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา

“คณะนิติศาสตร์ มข. เปิดเวทีการสื่อสารให้คำแนะนำและรับฟังปัญหาจากนักศึกษา เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙”
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณะผู้บริหาร รวมทั้งคณาจารย์ประจำคณะ ดำเนินการประชุมนักศึกษาชั้นปี ๑ กลุ่มที่ ๑ ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งนี้เพื่อให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมวางแผนการเรียน รวมถึงรับฟังปัญหา และความคิดเห็นจากนักศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ไปในทิศทางเดียวกันพร้อมทั้งมีคณาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และเป็นบัณฑิตที่พร้อมทำงานรับใช้สังคมต่อไป
โครงการประชุมนักศึกษาชั้นปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้จะดำเนินการประชุมชั้นปีนักศึกษาทุกชั้นปี แบ่งตามกลุ่มของนักศึกษา ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

S__2580486 S__2580488 S__2580489 S__2580493 S__2580497 S__19914768 S__19914771 S__19914774 S__19914778