ฉลองนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะผู้บริหารนำโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำคณะ ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงแสดงความยินดี กับผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น ในครั้งนี้ อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง ผู้พิพากษาศาลฎีกาและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีนี้ด้วย

 15403733_1254129361332995_5841924826892449886_o 15493487_1254128707999727_1897632412692865881_o 15578295_1254129017999696_9141963829367473154_o 15578897_1254128717999726_8046250805670921138_n 15591132_1254129174666347_5712690330042506281_o