พิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบเกียรติบัตรชื่นชมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผู้ที่มีจรรยาบรรณ “ด้านการตรงต่อเวลา” และ “ด้านการให้บริการ” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อส่วนรวมและร่วมกันพัฒนาคณะให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น
โดยคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณคณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการเพื่อคัดเลือกบุคลากรผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ซึ่งผลการคัดเลือกจากการคัดเลือกจากเพื่อนร่วมงาน และคณะกรรมการฯ มีผลดังนี้
>>ด้านการตรงต่อเวลา ประกอบด้วย
๑.นายทวี ต้นคำ
๒.นายชรินทร์ ชาบัวน้อย
๓.นายนภดล ธรรมศิลา
๔.นางทองร้อย เชื้อสาวะถี
๕.นายเสกสรรค์ ภักดีพรมมา
๖.นางสาววิจิตรา เสมอสมัย
๗.นางวณิชชา แสนสีหา
๘.นายสุริยาวุธ วงศ์ชัย
>>ด้านการให้บริการ ประกอบด้วย
๑.นางสาวศิริพร โคตรโนนกอก
๒.นายอดิศักดิ์ หารสุโพธิ์

15439887_1256767717735826_204379651226339701_n 15440490_1256768224402442_3547381679280278477_o 15493692_1256768337735764_3075331217251122547_o 15540740_1256768174402447_588087407003476492_o 15541020_1256768034402461_7939036906101925142_o 15578444_1256767714402493_8006369110108304314_n