พิธีลงนาม MOU กระทรวงยุติธรรม กับ ม.ขอนแก่น

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะนิติศาสตร์ฯ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กระทรวงยุติธรรม กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประเสริฐ เขียนนิลศิริ (บรรยาย ๓)
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ผู้ลงนามในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และเลขาธิการคณะกรรมการ เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ผู้ลงนามในนามกระทรวงยุติธรรม
และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ คุณนรินทร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น นายถาวร เศษมะพล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผู้ลงนามในฐานะภาคีเครือข่าย และผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ลงนามในฐานะศูนย์บริหารงานวิจัยกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการในการเผยแพร่องค์ความรู้การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กระบวนการยุติธรรมทางเลือก และการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ บุคลากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งนักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีด้วย

DSC_9350 DSC_9352 DSC_9384 DSC_9396 DSC_9415 DSC_9421 DSC_9453 DSC_9458 DSC_9472 DSC_9491 DSC_9510 DSC_9517 DSC_9519 DSC_9521 DSC_9522 DSC_9523 DSC_9527 DSC_9530 DSC_9543 DSC_9556 DSC_9582