Archives กันยายน 2016

เสวนาวิชาการ “ทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรภาคเครือข่ายฯ”

วันที่ 29 กันยายน 2559 ภายหลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เวลา 14.30 – 16.30 น. คณะนิติศาสตร์ ได้จัดเวทีเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนขององค์กรภาคีเครือข่ายฯกับการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อความยุติธรรมทางสังคม” ณ ห้องประเสริฐ เขียนนิลศิริ (บรรยาย 3) โดยมี พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และเลขาธิการคณะกรรมการ เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ผู้ลงนามในนามกระทรวงยุติธรรม นายนรินทร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น นายถาวร เศษมะพล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการเสวนา เพื่อชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพสังคมปัจจุบันและทิศทางในการสร้างนักกฎหมายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน ให้มีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีนักศึกษากลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

 DSC_9610 DSC_9616 DSC_9629 DSC_9634 DSC_9642 DSC_9669 DSC_9673 DSC_9681 DSC_9702 DSC_9739

บรรยายพิเศษรายวิชา หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

วันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะนิติศาสตร์ได้เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษให้หัวข้อ “หลักคิดของนักกฎหมายในสังคมยุคดิจิตัล : โอกาสและความท้าทายต่อวิชาชีพกฎหมาย” โดยท่านดล บุนนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ในรายวิชา 777 201 หลักวิชาชีพกฎหมาย สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1

DSC_9706 DSC_9707 DSC_9721 DSC_9724 DSC_9725 DSC_9727

พิธีลงนาม MOU กระทรวงยุติธรรม กับ ม.ขอนแก่น

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะนิติศาสตร์ฯ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กระทรวงยุติธรรม กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประเสริฐ เขียนนิลศิริ (บรรยาย ๓)
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ผู้ลงนามในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และเลขาธิการคณะกรรมการ เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ผู้ลงนามในนามกระทรวงยุติธรรม
และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ คุณนรินทร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น นายถาวร เศษมะพล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผู้ลงนามในฐานะภาคีเครือข่าย และผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ลงนามในฐานะศูนย์บริหารงานวิจัยกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการในการเผยแพร่องค์ความรู้การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กระบวนการยุติธรรมทางเลือก และการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ บุคลากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งนักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีด้วย

DSC_9350 DSC_9352 DSC_9384 DSC_9396 DSC_9415 DSC_9421 DSC_9453 DSC_9458 DSC_9472 DSC_9491 DSC_9510 DSC_9517 DSC_9519 DSC_9521 DSC_9522 DSC_9523 DSC_9527 DSC_9530 DSC_9543 DSC_9556 DSC_9582

นิติศาสตร์ มข. แนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียน

วันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. คณะนิติศาสตร์ ได้ไปแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยอาจารย์บุษกร ปราณศักดิ์ อาจารย์พิทักษ์ ไทยเจริญ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษาได้ไปเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคณะฯ อาทิ รูปการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ที่มีความโดดเด่นในกลุ่มการจัดการศึกษาทั่วไป และการจัดการศึกษากลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมถึงภาคบัณฑิต (สำหรับผู้จบปริญญาตรีแล้วทุกสาขายกเว้นสาขานิติศาสตร์) นอกจากนี้ยังได้บอกเล่าถึงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะสำหรับนักศึกษา เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะก้าวเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา และได้รับความสนใจจากคุณครูและนักเรียนเป็นจำนวนมาก

 DSC_9169 DSC_9177 DSC_9183 DSC_9186 DSC_9191 DSC_9214 DSC_9218 DSC_9219 DSC_9243 DSC_9250 DSC_9255 DSC_9281 DSC_9290

กิจกรรม Road Show เผยแพร่ความรู้กฎหมาย

วันที่ 26 กันยายน 2559 สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม Did You Know รู้หรือไม่? เป็นโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย โดยอาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาประจำคณะฯ ได้กล่าวต้อนรับทีมงาน แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษา ที่เข้าร่วมงาน และภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ กิจกรรม Justice challenge ตอบปัญหาเพื่อชิงรางวัลมากมาย รวมถึงกิจกรรม Twenty Talk ในหัวข้อ “รู้หรือไม่ การพัฒนากฎหมายสำคัญอย่างไร” โดยนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักกิจการยุติธรรม และหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า ชีวิตการเรียน ชีวิตทำงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” โดยนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
กิจกรรมต่าง ๆ จัดขึ้นตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพือรับของรางวัลได้ ณ บริเวณห้องศาสตราจารย์พิเศษสุมนต์ สกลไชย (บรรยาย4)

DSC_8775 DSC_8797 DSC_8799 DSC_8801 DSC_8808 DSC_8811 DSC_8814 DSC_8824 DSC_8841 DSC_8862 DSC_8877 DSC_8883 DSC_8890DSC_8942DSC_8949DSC_8981

คณะนิติศาสตร์รับมอบหนังสือ ศาสตราจารย์ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช

วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีรับมอบหนังสือนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1 ของศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช (ฉบับปรับปรุงใหม่) โดยอาจารย์ขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา ในฐานะทายาทผู้ถือลิขสิทธิ์ในตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และกรรมการกองทุนศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมทย์ เป็นผู้มอบหนังสือให้กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ พร้อมทั้งผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาประจำคณะนิติศาสตร์ คณาจารย์ประจำ พร้อมทั้งนักศึกษา ได้ร่วมรับมอบหนังสือที่ทรงคุณค่านี้ เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ที่มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพกฎหมายพร้อมรับใช้สังคมต่อไป

DSC_8503 DSC_8504 DSC_8506 DSC_8508 DSC_8525 DSC_8537 DSC_8576 DSC_8602 DSC_8615 DSC_8639 DSC_8641 DSC_8643 DSC_8653 DSC_8654 DSC_8664 DSC_8673

คณะนิติศาสตร์ รับรางวัลภาคีเครือข่ายฯ

ขอแสดงความยินดีกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลภาคีเครือข่าย ในงานมหกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ฯ ได้ร่วมเสวนาทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

14264030_1164097737002825_5718670578686485801_n 14316935_1164097580336174_1371054601676886361_n 14330002_1164097577002841_7591099483169361342_n 14333116_1164097583669507_8032712925135093370_n 14368654_1164097587002840_2257490277435862350_n (1)

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุนๆ ละ 10,000 บาท

คุณสมบัติ

  1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. มีความประพฤติดี เป็นสุภาพชน ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
  3. ขาดแคลนทุนทรัพย์
  4. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  5. ต้องอุทิศตนช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวมของมหาวิทยาลัยและสมาคมศิษย์เก่า

รับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร 160914 ใบสมัครทุนสมาคมศิษย์เก่า

รายละเอียด 160914 ทุนสมาคมศิษย์เก่า