คณะผู้บริหารร่วมพิธีไหว้ครู มข. ปีการศึกษา 2559

วันที่่ 8 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ โดย ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
ภายในงานมีการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละคณะ ร่วมถึงการประกวดพานไหว้ครูประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ผศ. ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วย

DSC_7020 DSC_7057 DSC_7063 DSC_7067 DSC_7068 DSC_7069 DSC_7071 DSC_7087 DSC_7096 DSC_7104 DSC_7114 DSC_7146 DSC_7160 DSC_7174 DSC_7189 DSC_7219 DSC_7243 DSC_7279 DSC_7303