ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ (สอบตรง) ปีการศึกษา 2559

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น. ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านข้อเขียนในการสอบตรง คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี โดยมี อ.สมชาย จุลนิติ์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกา อ.ทองธาร เหลืองเรืองรอง ผู้พิพากษาศาลฎีกา อ.อิทธิธรรม อารัมภ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา อ.ถาวร เศษมะพล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.พงศ์จรัส รวยร่ำ อ.ประเสริฐ เขียนนิลศิริ อ.สุรสีห์ โกศลนาวิน กรรรการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาประจำคณะ อ.แสงเทียน คลายบัว อ.พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

_MG_3097 _MG_3099 _MG_3101