รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา โมเดอร์ฟอร์ม

ด้วย บริษัท โมเดอร์ฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 ทุน ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีผลการเรียนเฉี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
นักศึกศึกษาที่สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่งานพัฒนานักศึกษา หรือดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุน

นำส่งใบสมัครฯ ที่งานพัฒนานักศึกษาภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 เพื่อจะได้ดำเนินการคัดเลือกต่อไป

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา