คณะผู้บริหารหารืออาจารย์พิเศษ รับฟังข้อแนะนำการพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมหารือกับอาจารย์พิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เพื่อรับฟังข้อแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์หลายประการ ดังนี้
๑. ข้อแนะนำเรื่องการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มอย่างมีคุณภาพ
๒. ข้อแนะนำเรื่องการพัฒนาระบบอาจารย์สอนเสริมและทบทวนประมวลความรู้
๓. ข้อแนะนำเรื่องการพัฒนาระบบการประเมินผลของคณะ ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะของวิชาชีพกฎหมาย
๔. ข้อแนะนำเรื่องการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของนักศึกษาในการเข้าสู่วิชาชีพกฎหมายและประกอบอาชีพ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์พิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)ประกอบด้วย
๑.๑ อาจารย์ธานิศ เกศวพิทักษ์
๑.๒ อาจารย์สมชาย จุลนิติ์
๑.๓ อาจารย์โชติช่วง ทัพวงศ์
๑.๔ ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล
๑.๕ ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
๑.๖ อาจารย์อิทธิธรรม อารัมภ์วิโรจน์
๑.๗ อาจารย์ฐิตินนทน์ สุรดิษฐนันท์
๑.๘ รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร
๑.๙ รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ตัณศิริ
๑.๑๐ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ตัณศิริ
๑.๑๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูริชญา วัฒนรุ่ง
๑.๑๒ พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ
๑.๑๓ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง
๑.๑๔ อาจารย์ดุลยพิชัย มหาวีระ
๑.๑๕ ท่านสุวิทย์ สุบงกฎ
๑.๑๖ พันตำรวจเอกไกรเลิศ บัวแก้ว

๒. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย
๒.๑ นายประเสริฐ เขียนนิลศิริ
ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
๒.๒ นายสุรสีห์ โกศลนาวิน
กรรมการประจำคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๓ นายพงศ์จรัส รวยร่ำ
กรรมการประจำคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดี
๒.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดี
๒.๖ นายยศ นาคะเกศ รองคณบดี
๒.๗ นางสาวสิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดี
๒.๘ นายวรวิทย์ ไชยตา อาจารย์
๒.๙ นายสุชาติ แนวประเสริฐ อาจารย์

13116126_1067587746653825_3456989591842075038_o 13116234_1067587743320492_6855169664501087655_o