Archives เมษายน 2016

คณะผู้บริหารหารืออาจารย์พิเศษ รับฟังข้อแนะนำการพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมหารือกับอาจารย์พิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เพื่อรับฟังข้อแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์หลายประการ ดังนี้
๑. ข้อแนะนำเรื่องการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มอย่างมีคุณภาพ
๒. ข้อแนะนำเรื่องการพัฒนาระบบอาจารย์สอนเสริมและทบทวนประมวลความรู้
๓. ข้อแนะนำเรื่องการพัฒนาระบบการประเมินผลของคณะ ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะของวิชาชีพกฎหมาย
๔. ข้อแนะนำเรื่องการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของนักศึกษาในการเข้าสู่วิชาชีพกฎหมายและประกอบอาชีพ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์พิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)ประกอบด้วย
๑.๑ อาจารย์ธานิศ เกศวพิทักษ์
๑.๒ อาจารย์สมชาย จุลนิติ์
๑.๓ อาจารย์โชติช่วง ทัพวงศ์
๑.๔ ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล
๑.๕ ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
๑.๖ อาจารย์อิทธิธรรม อารัมภ์วิโรจน์
๑.๗ อาจารย์ฐิตินนทน์ สุรดิษฐนันท์
๑.๘ รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร
๑.๙ รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ตัณศิริ
๑.๑๐ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ตัณศิริ
๑.๑๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูริชญา วัฒนรุ่ง
๑.๑๒ พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ
๑.๑๓ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง
๑.๑๔ อาจารย์ดุลยพิชัย มหาวีระ
๑.๑๕ ท่านสุวิทย์ สุบงกฎ
๑.๑๖ พันตำรวจเอกไกรเลิศ บัวแก้ว

๒. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย
๒.๑ นายประเสริฐ เขียนนิลศิริ
ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
๒.๒ นายสุรสีห์ โกศลนาวิน
กรรมการประจำคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๓ นายพงศ์จรัส รวยร่ำ
กรรมการประจำคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดี
๒.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดี
๒.๖ นายยศ นาคะเกศ รองคณบดี
๒.๗ นางสาวสิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดี
๒.๘ นายวรวิทย์ ไชยตา อาจารย์
๒.๙ นายสุชาติ แนวประเสริฐ อาจารย์

13116126_1067587746653825_3456989591842075038_o 13116234_1067587743320492_6855169664501087655_o

การขอรับกิตติบัตรนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น

รับสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณาเข้ารับกิตติบัตรแก่นักศึกษาที่ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 โดยให้ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลและนำส่ง งานพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 29 เมษายน 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

คุณสมบัติ

  1. มีความประพฤติ มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ
  2. เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะหรือมหาวิทยาลัย
  3. สนับสนุนกิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย
  4. มีผลงาน ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในสาขาใดสาขาหนึ่ง
  5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

ดาวน์โหลดใบสมัคร  แบบขอรับกิตติบัตร

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 4 ปีการศึกษา 2558

26 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1
โดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ได้กล่าวปัจฉิมโอวาทให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารต้องมีสติและใช้ปัญญาในการรับข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม โดยไม่เห็นแก่ตัว มีจินตนาการและอิสระทางความคิด มีศีลธรรม มีความอดทน มีเป้าหมายชัดเจนในการดำเนินชีวิต รวมถึงต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย เพื่อการเป็นนักกฎหมายเพื่อสังคมต่อไป

13083268_1065683483510918_994495884136504353_n 13082695_1065683543510912_6450543166809963617_n

13092139_1065683476844252_7753301223869594891_n 13102826_1065683496844250_1753823794744441577_n

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๔๘๕/๒๕๕๙) เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔๘๕/๒๕๕๙ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา

๒๕๕๘ ดังรายละเอียดตามประกาศนี้

ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป - 1 ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป - 2 ขั้นตอนการจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป คำร้องขอสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป

คณาจารย์และบุคลากร ร่วมเดินขบวนบุญเดือน 5 พุทธบูชา สมมาผู้อาวุโส

วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนในกิจกรรมบุญเดือน 5 พุทธบูชา สมมาผู้อาวุโส หรืองานสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นบริเวณอาคารพุทธศิลป์ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายในขบวนได้ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม มีการอันเชิญองค์พระไพรีพินาศ รวมถึงพระเกศา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่ออันเชิญไว้ ณ อาคารพุทธศิลป์ เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานจากคณะ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สักการะบูชาด้วย

12473954_1054696494609617_2394778516933672334_o 12957497_1054696834609583_4028434480760167526_o 12961307_1054696957942904_6756596937958693789_o 12967277_1054696847942915_2758598897439873629_o 12973283_1054696764609590_391887336848222872_o 12977040_1054696867942913_2474044397730190549_o 12983276_1054696921276241_7665078799600453337_o 12970966_10153498581130814_1968387614631751225_o 12983984_10153498581755814_7902770025049350942_o

คณบดีคณะนิติศาสตร์ร่วมยินดีครบรอบ 9 ปี วันสถาปนาวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น

12967998_1052145338198066_5738983107264540893_o

วันที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาประจำคณะฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น