โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์ คณะนิติศาสตร์จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวเสฏฐา เธียรพิรากุล อัยการประจำกองสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญ นางสาวนภนาง  เอกอัคร นิติกรชำนาญการสำนักงานกฎหมาย สำนักงานศาลยุติธรรม และนายวันฉัตร  ชุณหถนอม อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น เป็นคณะวิทยาการให้ความรู้

ใสการนี้ การจัดโครงการดังกล่าวในช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเตรียมความพร้อมทางภาษาอังกฤษสำหรับประกอบวิชาชีพกฎหมาย และเทคนิคการสอบชิงทุนเพื่อศึกษาต่อระดับสูง”  และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. บรรยายในหัวข้อ “เส้นทางสู่วิชาชีพกฎหมาย : พนักงานอัยการและนักกฎหมายภาครัฐ”

_MG_0562 _MG_0565 _MG_0567 _MG_0575 _MG_0577 _MG_0591