LAW KKU STUDENT CARE

เตรียมความพร้อมเด็กปี-1_Page_01    เตรียมความพร้อมเด็กปี-1_Page_02    เตรียมความพร้อมเด็กปี-1_Page_03

 

ประชาสัมพันธ์สำหรับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เนื่องด้วยในภาคต้น ปีการศึกษา 2558  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้มีการศึกษาในรายวิชากฎหมาย  3 รายวิชา ได้แก่

(1) วิชาประวัติศาสตร์กฎหมายและภาษากฎหมายไทย

(2) หลักกฎหมายเอกชน และ

(3) หลักกฎหมายมหาชน

            ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านและการ เขียน เพื่อเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้และการสอบประจำภาคให้แก่นักศึกษา ดังนั้น เมื่อนักศึกษาได้เข้าสู่การศึกษาระดับสูงขึ้นและเฉพาะทาง จึงอาจมีผลทำให้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการศึกษาวิชาเฉพาะทาง (กฎหมาย) มีไม่เพียงพอหรือขาดความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาเฉพาะทาง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาสาขานิติศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะฯจึงวางมาตรการส่งเสริมและทบทวนทักษะพื้นฐานดังกล่าว เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโครงการเสริมหลักสูตรตามประกาศฉบับนี้ทางคณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในด้านการอ่านและการเขียนคำตอบเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาสาขานิติศาสตร์โดยการพัฒนาศักยภาพในด้านการอ่านและการเขียนตอบปัญหาทางกฎหมายและได้ตั้งทีมงานให้คำแนะนำและปรึกษาแก่น้องๆนักศึกษาภายใต้ชื่อ LAW KKU STUDENT CARE

           LAW KKU STUDENT CARE คือ งานแนะนำและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ 1 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในการเตรียมความพร้อมทางทักษะที่จำเป็นในการเรียนกฎหมายให้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะการใช้ภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน  และเขียนตอบกฎหมาย) ทักษะการจับแลวิเคราะห์ประเด็น การเตรียมความพร้อมในการสอบกฎหมาย ซึ่ง LAW KKU STUDENT CARE ยินดีรับข้อมูล คำถามข้อสงสัยและมุ่งให้การบริการต่อทุกความต้องการ โดยนักศึกษาสามารถสอบถามหรือนัดหมายโดยการส่งข้อความผ่านเว็ปเพจเฟสบุ๊ค LAW KKU STUDENT CARE ได้ครับ โดยระยะเวลาให้คำปรึกษา ได้แก่

            นัดหมายล่วงหน้า : เวลา 09.00 – 16.30 น. (จันทร์ – ศุกร์)

ONLINE : เวลา 09.00 – 20.00 น. (จันทร์ – อาทิตย์)

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องบรรยาย 1 และ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

sec. 1 เวลา 13.00 – 15.30 น.

sec.2 เวลา 13.00 – 15.30 น.

sec.3 เวลา 16.15 – 17.15 น.

          ***บรรยายพิเศษโดยอาจารย์ถาวร เศษมะพล (ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว)

 

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์