ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2558 

ทุนกองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารีในวาระครบรอบ 40 ปี มข. ทุนละ 10,000 บาท

1 นายยาลาลูดิง ยีตูวา ชั้นปีที่ 4

2 นายอภิวัฒน์ สารินิทธิ์ ชั้นปีที่ 1

3 นายปรเมษฐ์ ศรีวงษ์ราช ชั้นปีที่ 1

ทุน ดร.เจษฎา ช.เจริญยิ่ง ทุนละ 13,200 บาท

นางสาวณัฐชา เหรียญเงิน ชั้นปีที่ 2