Archives ตุลาคม 2015

อาจารย์คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. อาจารย์คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการเสาวนา เรื่อง แนวพื้นที่เศรษฐกิจกตะวันออก – ตะวันตก ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโอกาสทางธุกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงขอนแก่น

ประกอบด้วย 1) อาจารย์วรวิทย์   ไชยตา, 2) อาจารย์กัญญารัตน์   โคตรภูเขียว, 3) อาจารย์อัษฎาวุธ   วสนาท และ 4) อาจารย์ณัฐวรรณ   อารัมภ์วิโรจน์S__9257078 S__9257069 S__9257072 S__9257070

นิติฯมข.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธิตฯศึกษาศาสตร์ (ฝ่ายมัธยมฯ)

DSC_0027     DSC_0030

DSC_0039     DSC_0033

DSC_0054     DSC_0042

DSC_0070     DSC_0062

 

วันที่ 28 ต.ค.58 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประดิษฐ์มณูธรรม 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ที่ได้จัดกำหนดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยท่านอาจารย์สุชาติ แนวประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้บรรยายประวัติความเป็นมาของกฎหมายไทย พร้อมพี่ๆจากสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้บรรยายถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางแก่น้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมดูงานด้วย โดยทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ได้เข้าศึกษาเรียนรู้และศึกษาลักษณะธรรมชาติของคณะวิชาต่างๆอันจะเป็นข้อมูลให้นักเรียนใช้ในการเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

 

 

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสาธิตการขายทอดตลาด

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. นางสาวกัญญารัตน์ โคตรภูเขียว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมการสาธิตการขายทอดตลาด ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 777 213 เอกเทศสัญญา 1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เห็นถึงบรรยากาศการขายทอดตลาด ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการบังคับคดีของเจ้าพนักงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชัย บัวจันอัด ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น และคณะ เป็นวิทยากร

IMG_2633.JPG IMG_2618.JPG IMG_2626.JPG IMG_2641.JPG IMG_2639.JPG IMG_2643.JPG IMG_2647.JPG

ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2558 

ทุนกองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารีในวาระครบรอบ 40 ปี มข. ทุนละ 10,000 บาท

1 นายยาลาลูดิง ยีตูวา ชั้นปีที่ 4

2 นายอภิวัฒน์ สารินิทธิ์ ชั้นปีที่ 1

3 นายปรเมษฐ์ ศรีวงษ์ราช ชั้นปีที่ 1

ทุน ดร.เจษฎา ช.เจริญยิ่ง ทุนละ 13,200 บาท

นางสาวณัฐชา เหรียญเงิน ชั้นปีที่ 2

   
   

พิธีมอบสัญลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 25 ตุลาคม 2558 สโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมมอบสัญลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 700 คน และกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพิทักษ์ ไทยเจริญ นายสุขาติ แนวประเสริฐ นายวรวิทย์ ไชยตา นางสาวกชพร มุสิกบุญเลิศ และนางสาวรวดี สุทธิศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสต์ ร่วมเป็นเกียรติ และให้กำลังใจนักศึกษา 
   
    
    
    
    
    
 

กระบวนทัศน์ของนักกฎหมายรุ่นใหม่กับบทบาทในการลดความขัดแย้งในสังคม

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการผึกอบรมหลักสูตร “กระบวนทัศน์ของนักกฎหมายรุ่นใหม่กับบทบาทในการลดความขัดแย้งในสังคม”  สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ท่านอาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาประจำคณะนิติศาสตร์ และท่านอาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะนิติศาสตร์ ให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 40 คน 1613859_957719137640687_4696618427095645778_n 12107115_957718924307375_7875745316346586966_n 12112256_957718880974046_3903595143414614500_n 12112304_957718847640716_4726303343127197066_n 12118916_957719087640692_2262969716997104325_n 12141688_957718840974050_1268632207506446330_n 12143096_957718970974037_5370697717240606479_n

บุคลากรคณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์โรมัน เพเวค อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ กับสมาชิกใหม่ น้องวีโอน่า

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 นำทีมโดย อาจารย์สิริยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์สุชาติ แนวประเสริฐ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์โรมัน เพเวค กับสมาชิกใหม่ของครอบครัว น้องวีโอน่า ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

1896843_10205985268127704_6175410905448693366_n 10676264_10205985269887748_5639750624203191005_n 12071658_991400120923432_233409857_n 12108972_10205985270647767_1540761053780660688_n 12122908_10205985267607691_3509919847203911126_n 12140547_10205985266807671_5347338011900726563_n 12144815_10205985267327684_942082641263174587_n 12167615_991400134256764_489174694_n 12170680_991400114256766_1447052807_n 12177706_991400117590099_769981857_n  12179718_991400130923431_749632706_n

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557

DSC_0028    DSC_0026

DSC_0104    DSC_0135

DSC_0165    DSC_0101

DSC_0133    DSC_0033

DSC_0053

 

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

ประจำปีการศึกษา 2557 โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะ เจ้าหน้าที่

และบุคลากรประจำคณะเข้ารับฟังอย่างพร้อมเพรียง โดยการตรวจประเมินคณะนิติศาสตร์เป็นไปอย่างราบรื่น และเป็นการพัฒนา

อย่างก้าวกระโดดของคณะนิติศาสตร์ ในฐานะที่เป็นโรงเรียนสอนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีที่จะแก้ไขปรับปรุงเพื่อ

ที่จะเป็นโรงเรียนสอนกฏหมายแห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศต่อไป

 

 

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

 

การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม และสิ่งประดิษฐ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่1/2559

001_Page_1

 

001_Page_2

 

001_Page_3

 

001_Page_4

 

001_Page_5

 

001_Page_7

 

001_Page_8

 

001_Page_9

 

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่1/2559ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย จะให้การสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 1/2559 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนหรือสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสเข้าร่วมและมีประสบการณ์ในการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ สถาบันหรือหน่วยงานในต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งในงวดที่ 1/2559 จะพิจารณาให้แก่ผู้ขอรับทุนที่เดินทางไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2558 สำหรับผู้ที่สนใจโปรดจัดส่งแบบรับทุนพร้อมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในประกาศข้างต้นเพื่อประกอบการพิจารณา มายังกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 2 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 สอบถามข้อมูลที่ น.ส.พัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ กองบริหารงานวิจัย โทร.42131, 080-7489339

 

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์