กระบวนทัศน์ของนักกฎหมายรุ่นใหม่กับบทบาทในการลดความขัดแย้งในสังคม

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการผึกอบรมหลักสูตร “กระบวนทัศน์ของนักกฎหมายรุ่นใหม่กับบทบาทในการลดความขัดแย้งในสังคม”  สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ท่านอาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาประจำคณะนิติศาสตร์ และท่านอาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะนิติศาสตร์ ให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 40 คน 1613859_957719137640687_4696618427095645778_n 12107115_957718924307375_7875745316346586966_n 12112256_957718880974046_3903595143414614500_n 12112304_957718847640716_4726303343127197066_n 12118916_957719087640692_2262969716997104325_n 12141688_957718840974050_1268632207506446330_n 12143096_957718970974037_5370697717240606479_n