เชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมสังเกตการณ์

        ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ปกครอง นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมสังเกตการณ์ การจัดโครงการทักษะเตรียมความพร้อมสู่การศึกษากฎหมาย กิจกรรม Walk Rally & Team Building ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11-20 กันยายน 2558 นี้

      ตามที่คณะนิติศาสตร์ กำหนดจัด “โครงการทักษะเตรียมความพร้อมสู่การศึกษากฎหมาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally & Team Building” ในระหว่างวันที่ 11 – 20 กันยายน 2558

ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดขอนแก่น โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1  วันที่ 11 – 12 กันยายน 2558

รุ่นที่ 2  วันที่ 13 – 14 กันยายน 2558

รุ่นที่ 3  วันที่ 15 – 16 กันยายน 2558

รุ่นที่ 4  วันที่ 17 – 18 กันยายน 2558

รุ่นที่ 5  วันที่ 19 – 20 กันยายน 2558

ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ขอเรียนเชิญ ท่าน เป็นเกียรติเข้าเยี่ยมชมและสังเกตการณ์กิจกรรมดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป

อนึ่ง กิจกรรม/โครงการนี้ มีอาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบ/ฝ่ายประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ 081-8151696

 

 

ภาพ / ข่าว : ประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์