กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมร้องเพลงประจำคณะ

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมร้องเพลงประจำคณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 5 ของกิจกรรมต้อนรังน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 

วันนี้ เป็นวันแรกของกิจกรรมร้องเพลงประจำคณะ ซึ่งกำหนดจัด 3 วัน คือ วันที่ 17 – 19 สิงหาคมนี้ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ตลอดจนนักศึกษาใหม่สามารถร้องเพลงประจำคณะได้  

และเช่นเคยเหมือนทุกๆ ท่านคณบดีได้ให้ความอนุเคราะห์รถยนต์คณะนิติศาสตร์ คอยให้บริการในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เพื่อนำส่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตลอดจนคณะอนุกรรมการจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพดูแลสุขภาพนักศึกษา ในวันที่จัดกิจกรรมทุกครั้ง