อบรมเสริมสร้างทักษะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ V.2

DSC_0490     DSC_0507

 

DSC_0508     DSC_0504

DSC_0503     DSC_0491

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะการพูด

และพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 2 ซึ่งการอบรมครั้งได้มีน้องๆชั้นปีที่ 3 ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วย ในพิธีเปิดวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สิรยา

พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์กล่าวเปิด โครงการนี้ระยะดำเนิการ 3 วันเหมือนรุ่นที่แล้ว ในนาม

ของคณะนิติศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆนักศึกษาจะได้รับความรู้จากโครงการนี้ไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะนำไปพัฒนาในการเรียน การทำ

งานหรือแม้กระทั่งใช้ในชีวิตประจำวันของตัวนักศึกษาเองต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์