นิติศาสตร์ มข. คว้า 3 รางวัลคุณภาพ BEST PRACTICE AWARDS 2019

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้า 3 รางวัลคุณภาพ BEST PRACTICE AWARDS 2019 (1) สาขาการบริหารการศึกษา (2) สาขาบริการวิชาการแก่สังคม และ (3) สาขาการวิจัยและพัฒนา 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำคณะผู้บริหารเข้ารับรางวัล Best Practice Awards ประจำปี 2561 จากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี, เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล Best Practice Awards 2019 ตามประเภทดังนี้

1. สาขาการบริหารการศึกษา
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล

2. สาขาบริการวิชาการแก่สังคม
ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. สาขาการวิจัยและพัฒนา
ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความสำคัญต่อการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ถึงพร้อมทั้งในภาพรวมและเชิงลึกในบรรดากฎหมายพื้นฐานที่จำเป็นและมีความสำคัญสำหรับการนำไปปรับใช้กับกฎหมายอื่น ๆ เพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป หรือค้นคว้าวิจัย หรือในการประกอบวิชาชีพ สามารถใช้กฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการ มีนิติทัศนะ คุณธรรมและจริยธรรม เพราะกฎหมายไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว โดยปราศจากบริบท หากแต่เกิดขึ้นจากประวัติศาสตร์ สภาพทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความคิดทางปรัชญา กฎหมายจึงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อมดังกล่าว
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเช่นนี้มาโดยตลอด ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นมิติทางวิชาการและวิชาชีพที่มีการบูรณาการเข้ากับศาสตร์ด้านอื่นๆ ควบคู่กัน เพราะบัณฑิตทางกฎหมายไม่เพียงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในกฎหมายที่สำคัญและปรับใช้กฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น แต่ยังจะต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อม ในทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความหนักแน่นมั่นคงในหลักการแห่งความยุติธรรม หลักนิติธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพแห่งกฎหมายด้วย

#โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

FB_IMG_1550411702737 1550409428225 1550409421264 FB_IMG_1550333862053

FB_IMG_1550333826663 1550419799477 1550419183366 FB_IMG_1550419307182