ห้องเรียน 4.0 ประยุกต์ใช้ Application กระตุ้นนักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน

กฎหมายว่าด้วยทรัพย์ ประยุกต์ใช้ Application Flipgrip ในการสอน กระตุ้นนักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตอบโจทย์ห้องเรียน Interactive

ปัจจุบันโลกเราได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิตอลเป็นที่เรียบร้อย นวัตกรรมเหล่านี้ได้ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ที่ทุกวันนี้การสื่อสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นช่องทางสำคัญที่ขาดไม่ได้ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ชีวิตประจำวันของคนเราจำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต หรือแม้กระทั่งวงการการศึกษาเองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยเช่นกัน เพราะเชื่อว่าการศึกษาของเด็กไทยยุคใหม่จำเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยีเข้าช่วย

ซึ่งในรายวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์ สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 โดย อาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ ได้นำเอาแอฟลิเคชั่น ที่มีชื่อว่า ่Flipgrid ่ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อกระตุ้นนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้สร้างข้อคำถามและสามารถใส่ข้อมูลเนื้อหารายวิชาหรือเชื่อมโยงลิงค์ต่าง ๆ ให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาและตอบคำถามผ่านการบันทึกเป็นคลิปวิดิโอและส่งให้อาจารย์ผู้สอนตรวจผ่านแอฟลิเคชั่นนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยในชั้นเรียนที่นักศึกษาให้ความสนใจและตั้งใจเป็นอย่างมาก

โดยอาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ อาจารย์ประจำวิชาได้เปิดเผยว่า ในปัจจุบันนักศึกษาทุกคนต่างก็มีสมาร์ทโฟนและสามารถโหลดแอฟฟลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ จึงได้ออกแบบกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเรียนรู้ ผ่านแอฟลิเคชั่นดังกล่าว เพื่อกระตุ้นนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ร่วมถึงการสร้างทักษะทางวิชาการ ทักษะการใช้เทคโนโลยี และการทำงานร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษาอีกด้วย

ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มุ่งการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย ประกอบกับกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยให้อาจารย์ทำหน้าที่เป็น Interactive ควบคู่กับ Information และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ เพื่อผลิตนักกฎหมายรุ่นใหม่ให้ตอบโจทย์กับทิศทางการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งมีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

DSC_4096 DSC_4109 DSC_4110 DSC_4113 DSC_4114 DSC_4120 DSC_4122 DSC_4124 DSC_4128 DSC_4133 DSC_4140