Archives มกราคม 2019

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มข.

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. คณะนิติศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบภาพพระพุทธชินสีห์ พระประจำคณะ และกระเช้าผลไม้ ให้กับรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

DSC_4161 DSC_4165 DSC_4169 DSC_4172 DSC_4177

ห้องเรียน 4.0 ประยุกต์ใช้ Application กระตุ้นนักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน

กฎหมายว่าด้วยทรัพย์ ประยุกต์ใช้ Application Flipgrip ในการสอน กระตุ้นนักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตอบโจทย์ห้องเรียน Interactive

ปัจจุบันโลกเราได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิตอลเป็นที่เรียบร้อย นวัตกรรมเหล่านี้ได้ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ที่ทุกวันนี้การสื่อสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นช่องทางสำคัญที่ขาดไม่ได้ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ชีวิตประจำวันของคนเราจำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต หรือแม้กระทั่งวงการการศึกษาเองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยเช่นกัน เพราะเชื่อว่าการศึกษาของเด็กไทยยุคใหม่จำเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยีเข้าช่วย

ซึ่งในรายวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์ สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 โดย อาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ ได้นำเอาแอฟลิเคชั่น ที่มีชื่อว่า ่Flipgrid ่ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อกระตุ้นนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้สร้างข้อคำถามและสามารถใส่ข้อมูลเนื้อหารายวิชาหรือเชื่อมโยงลิงค์ต่าง ๆ ให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาและตอบคำถามผ่านการบันทึกเป็นคลิปวิดิโอและส่งให้อาจารย์ผู้สอนตรวจผ่านแอฟลิเคชั่นนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยในชั้นเรียนที่นักศึกษาให้ความสนใจและตั้งใจเป็นอย่างมาก

โดยอาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ อาจารย์ประจำวิชาได้เปิดเผยว่า ในปัจจุบันนักศึกษาทุกคนต่างก็มีสมาร์ทโฟนและสามารถโหลดแอฟฟลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ จึงได้ออกแบบกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเรียนรู้ ผ่านแอฟลิเคชั่นดังกล่าว เพื่อกระตุ้นนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ร่วมถึงการสร้างทักษะทางวิชาการ ทักษะการใช้เทคโนโลยี และการทำงานร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษาอีกด้วย

ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มุ่งการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย ประกอบกับกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยให้อาจารย์ทำหน้าที่เป็น Interactive ควบคู่กับ Information และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ เพื่อผลิตนักกฎหมายรุ่นใหม่ให้ตอบโจทย์กับทิศทางการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งมีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

DSC_4096 DSC_4109 DSC_4110 DSC_4113 DSC_4114 DSC_4120 DSC_4122 DSC_4124 DSC_4128 DSC_4133 DSC_4140

สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

วันที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียน รอบที่ 1 Portfolio ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการผู้มีศักยภาพสูงจำนวน 20 คน และโครงการคุณธรรมจริยธรรมจำนวน 10 คนจากผู้ที่สมัครจำนวนกว่า 500 คน ในรอบที่ 1

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นสาขาที่นักเรียนให้ความสนใจเลือกเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก ด้วยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่แม่นยำในหลักกฎหมาย มีทักษะปัญญาในศตวรรษที่ 21 และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ เพื่อตอบโจทย์และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปกฎหมายและงานยุติธรรม อีกทั้งปลูกฝั่งเรื่องนิติทัศนะความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

DSC_4023 DSC_4032 DSC_4034 DSC_4055 DSC_4057 DSC_4058 DSC_4060 DSC_4075 DSC_4078 DSC_4088

วีดีโอการนำเสนอ การสร้างเครื่องมือหรือแนวทางปฏิบัติหรือประมวลจริยธรรมขององค์กร ในการป้องกันปัญหาการทุจริต


โดย นางสาวกฤษดา เพชรภักดี รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270660-8


โดย นางสาวเกศริน ดาวสาวะ รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270661-6


โดย นายคมกฤษ ห้อยไธสง รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270663-2


โดย นางสาวจุฑารัตน์ มูลเทพ รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270664-0


โดย นายเฉลิมพล กิติกาญจน์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270666-6


โดย นายธนพล สิงห์อุดม รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270669-0


โดย นายปฏิรัฐ ศรีเทพย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270672-1


โดย นายไพฑูรย์ พรหมเทศ รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270674-7


โดย นางภัทราวดี เรืองอาจ รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270675-5


โดย นายศิลป์ศรุต เสาร์ประโคน รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270677-1


โดย นายศุภฤกษ์ กล้าชาญชัย รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270678-9


โดย นางสาวสุรียพัชร์ เสรีอำนวย รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270679-7


โดย นายสุวิศิษฎ์ ช่างทอง รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270680-2


โดย นายองอาจ พรมสาลี รหัสประจำตัวนักศึกษา 603270681-0

แผนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

กิจกรรมสานฝันสู่มหาวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมสานฝันสู่มหาวิทยาลัย

วันที่ 3 มกราคม 2561 คณะนิติศาสตร์ โดย อาจารย์ปริศนา คำชาย ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมจัดแสดงนิทรรศการสานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร และกระจายโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เข้าถึงข้อมูลทางการศึกษา ให้แก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย พร้อมทั้งเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพกฎหมาย มีนิติทัศนะตามแบบแผนและครรลองแห่งประชาธิปไตยยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งจริยธรรมนักกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมทักษะต่าง ๆ และต่อยอดการศึกษา เช่น โครงการต่อยอดการศึกษาแบบก้าวหน้าของนักศึกษานิติศาสตร์ (เรียนปริญญาตรีต่อยอดปริญญาโท หลักสูตร 4+1 ปี) เป็นต้น

ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากครู นักเรียน และผู้ปกครองสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยในปีการศึกษา 2562 #TCAS62 คณะนิติศาสตร์ ได้เปิดรับนักเรียนทั้งหมด 5 รอบ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ http://law.kku.ac.th

DSC_3571 DSC_3574 DSC_3595 DSC_3686 DSC_3718 DSC_3742 DSC_3768 DSC_3778 DSC_3780 DSC_3791