ด่วนที่สุด…… รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนรวมพลคนใจบุญ

ทุนการศึกษา รวมพลคนใจบุญ

คณะนิติศาสตร์รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษารวมพลคนใจบุญ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คุณสมบัติ

๑. เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ ๑

๒. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

๓. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(ม.๖) ๒.๕๐ ขึ้นไป

๔. ขาดแคลนทุนทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ยื่นใบสมัครภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ งานพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  ใบสมัครทุนการศึกษา มข.