Archives พฤศจิกายน 2018

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2561

คณะนิติศาสตร์สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง โดยการขับเคลื่อน (1) นโยบาย Interactive Learning (2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ และ (3) การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านกฎหมายและวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญต่อการพัฒนาคณะโดยรวม ดังต่อไปนี้

(1) การขับเคลื่อนนโยบาย Interactive Learning เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้กฎหมายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Smart Learning and Smart Classroom เป็นโครงการนำร่องการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ตามนโยบาย Interactive Learning ให้แก่นักศึกษา ได้แก่ 1.การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบ Online 2.การจัดการศึกษาที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และ 3. การจัดหลักสูตรการเรียนในรูปแบบ Open Source

คณะเชื่อมั่นว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการสอนวิชานิติศาสตร์จะสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้กฎหมายในมิติใหม่ ๆ เพิ่มทักษะการเรียนรู้มากกว่าการท่องจำ รวมถึงการสร้างพื้นที่เรียนรู้แบบ Problem Based Learning ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการคิดและเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักกฎหมายในศตวรรษที่ 21

(2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

คณะนิติศาสตร์ 3 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีดำริร่วมกันในการสร้างเครือข่ายร่วมมือในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดี โดยจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวกันในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

โดยผู้บริหารทั้งสามสถาบันได้แก่ อาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประชุมหารือร่วมกันและเห็นชอบในหลักการเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบันอย่างเป็นทางการ ใน 4 ประเด็น คือ 1.การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ในลักษณะ Showcase 3.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดี (Show and Share : Best Practice) และ 4.การจัดเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/สื่อสารสนเทศ (Virtual Classroom)

(3) การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านกฎหมายและวิทยาศาสตร์

ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะพิจารณาดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านกฎหมายและวิทยาศาสตร์ ตามนโยบาย Faculty of Choice เพื่อพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกหลายรูปแบบและรูปแบบการจัดการศึกษาให้มีความหลากหลาย มุ่งประสงค์ต่อการพัฒนานักศึกษากฎหมายให้มีความรอบรู้และนิติทัศนะ

ในการประชุมครั้งนี้ คณะได้เสนอรายงานประจำปี พ.ศ.2561 ด้านต่าง ๆ ต่อที่ประชุมเพื่อสะท้อนข้อมูลการบริหารจัดการคณะอย่างมีธรรมาภิบาล ผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี รายงานทางการเงิน และการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่
– รายงานทางการเงิน ประจำปี พ.ศ.2561 (ภาพรวม)
– รายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีพ.ศ.2561
– รายงานการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน ประจำปีพ.ศ.2561
– รายงานการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการให้แก่นักศึกษา ประจำปีพ.ศ.2561
– รายงานความก้าวหน้าของโครงการนำร่องการจัดการศึกษารูปแบบ Interactive Learning

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณามีมติเห็นชอบในเรื่องสำคัญต่อการบริหารจัดการคณะ ดังต่อไปนี้
(1) งานวิชาการและการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1.1 การจัดการศึกษาตามแผนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
1.2 การจัดการศึกษาตามแผนการสอน ภาค 2 ปีการศึกษา 2561 (ภาคบัณฑิต)
1.3 การปรับปรุงพื้นที่เพื่อพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาเพิ่มเติม (Interactive Room 4)

(2) การประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะนิติศาสตร์ (การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ)

(3) การบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานเพิ่ม ประจำปี พ.ศ.2561

#ความสำเร็จของคณะ คือ การรักษาแก่นแท้ในการสร้างคนคุณภาพ และสร้างผลงานที่ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลง

DSC_9136 DSC_9144 DSC_9147 DSC_9148 DSC_9156 DSC_9170 DSC_9172 DSC_9175 DSC_9178 DSC_9188 DSC_9191 DSC_9167

นิติสืบสานงานประเพณี บุญสมมาบูชาน้ำ

นิติสืบสานงานประเพณี บุญสมมาบูชาน้ำ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะนิติศาสตร์ ร่วมสืบสานงานประเพณี บุญสมมาบูชาน้ำ สีฐานเฟสติวัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 โดย ร่วมเดินขบวนถ่ายทอดวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “ศรัทธามหาชนชาวอีสาน” ให้กับผู้เข้าร่วมชม ณ บริเวณริมบึงสีฐาน

ขบวนที่ 1 ขบวนนำ โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังม
ขบวนที่ 2 เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10
ขบวนที่ 3 ศรัทธามหาชนชาวอีสาน
และขบวนที่ 4 นางนพมาศ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายและการบริการวิชาการแก่สังคม ยังมีการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมสืบสานงานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

DSC_9796 DSC_9797 DSC_9799 DSC_9803 DSC_9810 DSC_9821 DSC_9823 DSC_9829 DSC_9830 DSC_9832 DSC_9834 DSC_9835  DSC_9844 DSC_9849 DSC_9846 DSC_9865 DSC_9808 DSC_9819 DSC_9801

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

นศ. คณะนิติฯ โชว์ผลงานวิจัย ประยุกต์ใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาสังคม

นักศึกษาชั้นปี 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงผลงานวิจัยทางกฎหมาย ในรูปแบบโปสเตอร์กว่า 600 ผลงาน สร้างกระบวนการเรียนรู้การทำวิจัยและประยุกต์ใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาสังคม ณ บริเวณลานกิจกรรม หน้าห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการศึกษาในรายวิชาวิธีวิทยาวิจัยทางกฎหมาย สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นรายวิชาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในกระบวนการทำวิจัยว่ามีขั้นตอนอย่างไร ตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา การกำหนดเครื่องมือในการวิจัยและการแสวงหาคำตอบ ให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ในการเรียนตัวบทกฎหมายมาบูรณาการใช้กับข้อเท็จจริงทางสังคม พร้อมทั้งเสนอหาแนวทางแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของการศึกษากฎหมาย จัดทำรูปเล่มตามแบบแผนทางวิชาการ และนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับฟัง
โดย อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร บุตรวงค์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา กล่าวว่า “สำหรับในรายวิชาวิธีวิทยาวิจัยทางกฎหมาย ได้มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 15 กลุ่ม และมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำแต่ละกลุ่ม และให้นักศึกษาได้กำหนดประเด็นปัญหา คิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ออกมา เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการเรียนกฎหมาย เนื่องจากนักศึกษาต้องสามารถนำองค์ความรู้มาช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้”
นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้กล่าวถึงแนวคิดของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ในการจัดการเรียนในวิชาวิธีวิทยาวิจัยทางกฎหมาย นอกจากการเรียนรู้ทักษะในด้านวิชาการ ทักษะในการทำวิจัยที่นักศึกษาต้องค้นคว้าข้อมูลและนำเสนอรูปเล่มส่งอาจารย์แล้ว แต่คณะยังต้องเสริมทักษะจำเป็นอื่น ๆ เช่น ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการพูดการนำเสนอ จึงได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเสริมทักษะดังกล่าวให้นักศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคต”
ในส่วนของนางสาวอนุสรา ไกรโกศล นักศึกษาชั้นปี 4 ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า “การจัดการเรียนในรายวิชาวิธีวิทยาวิจัย ได้เสริมทักษะการทำวิจัย และการเขียนในเชิงวิชาการ เพื่อที่เราจะสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้ นอกจากนี้ยังได้รู้จักการทำงานเป็นทีม มีการวางแผนกันในกลุ่ม เพื่อเตรียมพร้อมในการนำเสนองานด้วยค่ะ”

DSC_7604 DSC_7629 DSC_7647 DSC_7688 DSC_7694 DSC_7711 DSC_7732 DSC_7741 DSC_7753 DSC_7788 DSC_7802 DSC_7825 DSC_7849 DSC_7857 DSC_7891 DSC_7893 DSC_7894 DSC_7906 DSC_7927 DSC_7956 DSC_7975

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

ด่วนที่สุด…… รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนรวมพลคนใจบุญ

ทุนการศึกษา รวมพลคนใจบุญ

คณะนิติศาสตร์รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษารวมพลคนใจบุญ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คุณสมบัติ

๑. เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ ๑

๒. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

๓. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(ม.๖) ๒.๕๐ ขึ้นไป

๔. ขาดแคลนทุนทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ยื่นใบสมัครภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ งานพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  ใบสมัครทุนการศึกษา มข.

ห้องเรียน 4.0 : เปลี่ยนห้องเรียนเป็นสนามแห่งการเรียนรู้

เปลี่ยนห้องเรียนเป็นสนามแห่งการเรียนรู้ สร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้เหมาะกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

รายวิชา 777 210 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์ โดย อาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ อาจารย์ประจำวิชา จัดกิจกรรมเสริมทักษะโดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเจอในชีวิตประจำวันให้เพื่อนๆ ฟังและต่อยอดจากประเด็นที่เพื่อนเล่า หรือ สร้างเรื่องใหม่ในการเล่า เพื่อฝึกทักษะการฟังและการคิดวิเคราะห์ ให้สามารถนำทักษะดังกล่าวไปปรับใช้ในทำงานด้านกฎหมาย ที่นอกจากต้องมีความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังต้องมีทั้งทักษะการพูด ทักษะการฟังและการคิดเชิงวิพากษ์ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย บูรณาการและประยุกต์เพื่อผลิตบัณฑิต ให้ตอบโจทย์และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปกฎหมายและงานยุติธรรม และปลูกฝังเรื่องนิติทัศนะ ระบบคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบกับกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยให้อาจารย์ทำหน้าที่เป็น Interactive ควบคู่กับ Information อีกทั้งยังสร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้เหมาะกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

DSC_6472 DSC_6483 DSC_6489 DSC_6490 DSC_6494 DSC_6495 DSC_6497 DSC_6510 DSC_6528 DSC_6532 DSC_6552 DSC_6574 DSC_6582 DSC_6596

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร