คณะนิติศาสตร์ คว้า 2 รางวัล KKU Show and Share ครั้งที่ 8

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์นำโดย อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยทีมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมส่งผลงาน ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 “The 8 th KKU SHOW and SHARE” ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
คณะนิติศาสตร์ได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คือ

(1) ด้านสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
ชื่อผลงาน : การบริหารการจัดการการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(2) ด้านสนับสนุนการบริหารวิชาการชื่อผลงาน : ห้องเรียนรู้สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา : การสร้าง
เครือข่ายคนรุ่นใหม่แห่งสังคมเคารพสิทธิมนุษยชน
โดยผลงาน การบริหารการจัดการการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้รับ 2 รางวัล คือ

1.รางวัล Popular Vote
2.รางวัลชมเชยด้านการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีได้มีผู้เสนอผลงานร่วม Show and Share ในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 125 ผลงาน จากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ (Learning Organization : LO) ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของบุคลากร

คณะนิติศาสตร์จึงได้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอผลงานที่เกิดจากการพัฒนางานประจำ และมีการพัฒนาจนเกิดเป็นวิธีปฏิบัติงานที่ดี พร้อมทั้งกระตุ้นให้มีการพัฒนาปรับปรุง กระบวนการทำงาน อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่มีความรู้ทักษะทางวิชาการและทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ มีนิติทัศนะ คุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมายและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการบริการวิชาการแก่สังคมและการบริหารเครือข่ายทางวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคม มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

DSC_4562 DSC_4580 DSC_4612 DSC_4646 DSC_4658 DSC_4670 DSC_4682 DSC_4697

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง