Archives ตุลาคม 2018

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สคบ. ขับเคลื่อนการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค พร้อมสร้างเครือข่ายเผยแพร่ข่าวสารความรู้ในการเข้าถึงการคุ้มครองผู้บริโภค

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างสองหน่วยงาน ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ในการนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีกรอบความร่วมมือดังนี้

  1. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนทั่วไป
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  3. สร้างและพัฒนาชมรมเครือข่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านชมรมเครือข่าย
  4. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการคุ้มครองผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะนิติศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค แก่นักศึกษาโดยคำนึงถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ เสริมนิติทัศนะรับใช้สังคมให้กับนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

DSC_4516 DSC_4519 DSC_4513 DSC_4533DSC_4529 DSC_4539 DSC_4523 DSC_4532

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

คณะนิติศาสตร์ คว้า 2 รางวัล KKU Show and Share ครั้งที่ 8

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์นำโดย อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยทีมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมส่งผลงาน ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 “The 8 th KKU SHOW and SHARE” ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
คณะนิติศาสตร์ได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คือ

(1) ด้านสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
ชื่อผลงาน : การบริหารการจัดการการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(2) ด้านสนับสนุนการบริหารวิชาการชื่อผลงาน : ห้องเรียนรู้สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา : การสร้าง
เครือข่ายคนรุ่นใหม่แห่งสังคมเคารพสิทธิมนุษยชน
โดยผลงาน การบริหารการจัดการการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้รับ 2 รางวัล คือ

1.รางวัล Popular Vote
2.รางวัลชมเชยด้านการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีได้มีผู้เสนอผลงานร่วม Show and Share ในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 125 ผลงาน จากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ (Learning Organization : LO) ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของบุคลากร

คณะนิติศาสตร์จึงได้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอผลงานที่เกิดจากการพัฒนางานประจำ และมีการพัฒนาจนเกิดเป็นวิธีปฏิบัติงานที่ดี พร้อมทั้งกระตุ้นให้มีการพัฒนาปรับปรุง กระบวนการทำงาน อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่มีความรู้ทักษะทางวิชาการและทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ มีนิติทัศนะ คุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมายและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการบริการวิชาการแก่สังคมและการบริหารเครือข่ายทางวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคม มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

DSC_4562 DSC_4580 DSC_4612 DSC_4646 DSC_4658 DSC_4670 DSC_4682 DSC_4697

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

คณะนิติศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น นำโดยอาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนจากสโมสรนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านไผ่ และโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของคณะฯ การรับเข้าศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมถึงทุนการศึกษาและสวัสดิการต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของคณะ จากนั้นตัวแทนจากสโมสรนักศึกษา ได้นำคณะนักเรียนเดินเยี่ยมชมบรรยากาศภายในคณะ

การเข้าเยี่ยมชม คณะนิติศาสตร์ ในครั้งนี้สร้างความสนุกสนานให้แก่นักเรียน รวมทั้งยังเป็นการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ก่อนที่จะเลือกเส้นทางในการศึกษาและการดำเนินอาชีพในอนาคต

กลุ่มงานวิชาการและวิจัย
#FacultyOfChoice
#SmallSmartSocialResponsibility

01 DSC_3819 DSC_3822 DSC_3825 DSC_3836 DSC_3842 DSC_3843 DSC_3858 DSC_3872 DSC_3882 DSC_3888 DSC_3893 DSC_3894 DSC_3898 DSC_3904 DSC_3910 DSC_3914 DSC_3915 DSC_3916 DSC_3917 DSC_3918 DSC_3921 DSC_3925 DSC_3927 DSC_3929 DSC_3932 DSC_3933 DSC_3934 DSC_3935 DSC_3937 DSC_3938 DSC_3939 DSC_3940 DSC_3944 DSC_3945 DSC_3956 DSC_3994 DSC_4002 DSC_4005 DSC_4008 DSC_4011 DSC_4012 DSC_4013 DSC_4016 DSC_4017 DSC_4018 DSC_4024 DSC_4025 DSC_4027 DSC_4028 DSC_4030 DSC_4031 DSC_4034 DSC_4036 DSC_4047