นักศึกษานิติศาสตร์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการศึกษาปัญหาชุมชน (สักทองอาสาวิชาการ) ปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 – 9 กันยายน 2561

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการศึกษาปัญหาชุมชน (สักทองอาสาวิชาการ) ปีการศึกษา 2561 โดยได้ลงพื้นที่ออกค่ายเพื่อศึกษาปัญหา ให้ความรู้กฎหมายแก่ชุมชน และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ชุมชนบ้านโพนเพ็ก หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมีการจัดกิจกรรมมีดังนี้

  1. กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “ละลายพฤติกรรม” เป็นกิจกรรมที่สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสอดแทรกกิจกรรมที่เน้นการระดมความคิด และการทำงานเป็นทีม
  2. กิจกรรมอบรมกฎหมายเบื้องต้น เป็นการบรรยายหลักกฎหมายเบื้องต้นเพื่อให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ ความรู้เบื้องต้นการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน
  3. กิจกรรมสันทนาการ “The Choice” โดยใช้เกมเป็นสื่อ เป็นกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศสนุกสนาน ให้ทุกคนกล้าแสดงความคิดต่างๆ พร้อมทั้งอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไป
  4. กิจกรรม “จุดไฟฝัน” เป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต
  5. กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายอาญาเบื้องต้น กฎหมายมรดก และกฎหมายเอกเทศสัญญา (ค้ำประกัน จำนอง ขายฝาก) ที่ดิน แก่คนในชุมชนบ้านโพนเพ็กและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยอาจารย์นรากร วรรณพงศ์ อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว และอาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  6. กิจกรรมถอดบทเรียน เป็นการระดมสมองร่วมกันระหว่างน้องนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและพี่สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เพื่อประมวลผลสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตลอดจนการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมโครงการศึกษาปัญหาชุมชน (สักทองอาสาวิชาการ) ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนตนเองในด้านจิตอาสา ให้ความรู้กฎหมายแก่ชุมชน พัฒนาสู่การเป็นนักกฎหมายที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีนิติทัศนะรับใช้สังคม

เครดิตภาพ : สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

กลุ่มงานวิชาการและวิจัย
#FacultyOfChoice
#SmallSmartSocialResponsibility

01 02 03 04 05 05-1 06 07 08 09 10 9999 41445879_1857033861053436_8673441112855150592_o 41446590_1857035284386627_8834579326499291136_o 41458875_1857035211053301_5637214077160783872_o 41465024_1857035654386590_692684182240886784_o 41466068_1857028647720624_3428773190984269824_o 41468001_1857035487719940_5472904880572071936_o 41471195_1857033077720181_7793447419651293184_o 41479993_1857033241053498_8890630483663126528_o 41532856_299820377414962_7640196398050181120_n  41512442_544110399376934_7530119865177210880_n 41491158_1857028371053985_1794238307484303360_o 41499531_1857035761053246_1624367665118183424_o 41502758_1857035724386583_9036430991136129024_o 41503612_1857028967720592_1594676813898973184_o 41505171_1857025154387640_3679017407491342336_o 41509723_1857034041053418_455578494030577664_o 41533912_1857033161053506_6279627273519759360_o 41538339_1857035091053313_910359747641737216_o 41543093_1857032644386891_5273774631768031232_o 41545247_1857028717720617_7215208379088633856_o 41556962_1857033567720132_6811325782174990336_o 41591396_1857034624386693_6567860909551648768_o 41594563_1857033661053456_2570161378283225088_o 41606927_1857028204387335_7359181811768885248_o